Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Mjerila toplinske energije (TEM)

Mjerila toplinske energije društva Belimo zadovoljavaju zahtjeve norme EN1434 i posjeduju odobrenje tipa prema Direktivi MID 2014/32/EU. Tipovi bez odobrenja opremljeni su kompenzacijom glikola koja pouzdano mjeri energiju čak i ako u vodi ima glikola.