Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Вентили со контролни карактеристики

Вентилот со контролна карактеристика (CCV) ги комбинира високите способности за затворање на топчестиот вентил со вистински еднаков процентен проток за да постигне супериорна контрола.