Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ е притисно независен контролен вентил кој дополнително ги надгледува перформансите на изменувачот и потрошувачката на енергија. На барање, може да управува со Delta T и да комуницира со IoT облакот.