Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Belimo Energy Valve™ со мерач на топлинска енергија

Belimo Energy Valve™ со мерачот на топлинска енергија интегрира мерење енергија, контрола на енергија, како и сертифициран начин на наплата во еден уред. Прецизно мерете, надгледувајте и контролирајте го термалниот проток и потрошувачката на енергија во системите за греење и ладење со директна пресметка на трошоци засновани врз IoT- со користење на еден уред.