Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Bus и системска интеграција

Најширокиот опсег на уреди во поле за греење, вентилација и климатизација во индустријата со bus-комуникација: BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus и способност за интернет за нештата за беспрекорна интеграција со BMS системите