Selaimesi on vanhentunut!

Päivitä selaimesi tarkastellaksesi tätä verkkosivua kunnolla. Päivitä selaimeni nyt.

×

Kohteet latauskansiossasi

Latauskansio on tyhjä
kohde(tta) latauskansiossa

!

Kestävän kehityksen LVI-ratkaisut
parempaa sisäilman laatua varten

Belimo on sitoutunut kestävään kehitykseen

Toiminta-ajatus

Belimo on sitoutunut kestävään kehitykseen, ja se on osa Belimon toimintaperiaatteita.

Belimo edistää suoraan kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Soveltaessaan UN Global Compact -periaatteita strategiaan, käytäntöihin ja menetelmiin Belimo ei ainoastaan noudata perusvelvollisuuksiaan ihmisiä ja tätä planeettaa kohtaan, vaan luo lisäksi edellytyksiä toimialamme pitkän aikavälin menestykselle.

Periaatteet ihmisoikeuksien, työnormien, ympäristönsuojelun ja korruptiontorjunnan aloilla vastaavat täysin Belimon arvoja ja ohjesääntöjä. 

  • Belimo sitoutuu noudattamaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja ympäristönsuojelun määräyksiä, tai jopa ylittämään ne kaikilla tasoilla. 
  • Varmistamme, että resurssejamme käsitellään taloudellisesti, ja vaadimme, että työntekijämme ja alihankkijamme tekevät samoin. Vältämme ympäristöä tarpeettomasti vaarantavien ja vaikeasti hävitettävien aineiden ja materiaalien käyttöä.
  • Olemme tietoisia energiankulutuksesta tuotteidemme valmistuksen ja käytön aikana, ja kehitämme innovatiivisia tuotteita, jotka käyttävät resurssejamme tehokkaasti.
  • Mittaamme ympäristövaikutuksemme kriittisiä tekijöitä ja kehitämme prosessejamme jatkuvasti vähentääksemme niiden ympäristövaikutusta. 
  • Pyrimme toimittamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka parantavat energiatehokkuutta heidän sovelluksissaan.

Ole hyvä hyväksy preferences-cookies katsoa tätä videota.

Vaikutuksemme määrittäminen

Belimo liittää kestävään kehitykseen paitsi tavoitteen minimoida omien liiketoimintaprosessiensa CO2-vaikutukset, myös niiden myönteisten vaikutusten lisäämisen, joita Belimo-tuotteiden käytöstä kentällä seuraa

Belimon valmistamat tuotteet helpottavat sovellusratkaisuja, joilla voidaan luoda mitattavia kestävyyshyötyjä energian säästämiseksi rakennusten LVI-järjestelmissä. Kyseiset järjestelmät kuluttavat energiaa, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman mukavat rakennukset ja huonetilat. LVI-säätöjärjestelmä, johon Belimon kenttälaitteet on integroitu, on suunniteltu mukavuusparametrien (lämpötila, ilmankosteus, CO2-taso) tarkkaan säätöön ja lisäksi lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiprosessien toteuttamiseen mahdollisimman energiatehokkaalla tavalla. Belimo määrittää energiatehokkaisiin säätökomponentteihin liittyvät standardit esimerkiksi vähäisen tehontarpeen toimilaitteilla, ilmakuplatiiviillä, vuotamattomilla palloventtiileillä sekä Belimo Energy Valve™ -venttiileillä, joilla optimoidaan lämpöenergian virtaukset rakennuksissa. 

Mallinnusta kuudessa vaiheessa

Myönteisten energiavaikutusten määrittämiseksi Belimo on luonut mallin, joka arvioi Belimon kenttälaitteiden elinkaarivaikutusta tyypillisessä LVI-järjestelmässä. Energiavaikutusten mallinnukseen valittiin edustajaksi tavallinen ilmankäsittely- ja ilmanvaihtojärjestelmä, joka sisältää yhden ilmankäsittely-yksikön sekä 25 jäteilma-aukkoa ilmamäärän säädöllä (IMS). Oletuksena käytettiin tyypillisiä globaaleja lämpökuormia, jotka koskevat lämmitystä ja jäähdytystä sekä ilmanvaihdon sähköenergiaa. Sitten malli laski, millaiset vaikutukset kahdentyypillisillä Belimo-kenttälaitteilla, joita myydään suuria määriä kyseisiin sovelluksiin, on energiansäästöön. Ilmapuolen sovellusten osalta valittiin IMS-säätimen toimilaite LMV-D3-MP. Vesipuolen sovellusten osalta valittiin R2025-16-S2-venttiili yhdistettynä venttiilin toimilaitteeseen LR24A-SR. Tätä kokoonpanoa käytetään usein ilmankäsittely-yksiköissä. 

Energiavaikutusmallin pohjalla on oletetulta elinkaareltaan 15 vuoden kenttälaitteen kuusi vaihetta, vaikka Belimon kenttälaitteiden todellinen käyttöikä on usein vähintään 20 vuotta.

CO2-vaikutuksia koskevan laskelman tulos

Belimo-venttiilin ja -toimilaitteen energiansäästövaikutus (vaihe 5) on 21 (ilmapuoli) – 32 (vesipuoli) kertaa suurempi kuin kaikista vaikuttavista tekijöistä tuleva vaikutus painotetun keskiarvon ollessa 24. Tämä johtaa hiilidioksidin torjunnan nettovaikutukseen, jonka suuruus on 1 068,28 kg hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e) venttiiliä ja toimilaitetta kohden 15 vuoden elinkaaren aikana. Ilmapuolen toimilaitteille tämä arvo on 1 051,71 kg hiilidioksidiekvivalenttia laitetta kohden. Vuonna 2020 toimitettiin 5,0 miljoonaa uutta ilmapuolen toimilaitetta ja 1,9 miljoonaa venttiiliä ja toimilaitetta, joten kyseiset laitteet auttavat tulevan elinkaarensa aikana ehkäisemään 7,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Tämä vastaa haitallisia päästöjä, jotka aiheutuisivat keskikokoisen auton ajamisesta 560 000 kertaa maailman ympäri.

Jos kaikki vyöhykeventtiilit olisivat Belimo ZoneTight™ -venttiileitä

Energiasimulointia vertailussa Belimo ZoneTight™ -venttiileitä lyhytisku/läppäventtiileiden laskettuihin energiansäästöihin kohteista 
a) alempi toimintaenergia Belimon moottoriteknologiasta ja 
b) alempi lämpöenergian ja pumppausenergian käyttö tiiviimmistä venttiileistä (katso alla oleva Excel-tiedosto). 
Simulointi osoittaa vuosittaiset säästöt 4.12/13.94 kg hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Arviolta 55 miljoonaa vyöhykeventtiiliä on tällä hetkellä asennettu ympäri maailmaa. Jos kaikki nämä venttiilit olisivat Belimo ZoneTight™ -venttiileitä, joka vuosi voitaisiin välttää 440 000 tonnia CO2-päästöjä, mikä vastaa haitallisia päästöjä, jotka aiheutuisivat keskikokoisen auton ajamisesta lähes 35 000 kertaa maailman ympäri. Pienet laitteet, suuri vaikutus.

Yksi suurimmista aurinkoenergian tuotantojärjestelmistä Connecticutissa Yhdysvalloissa

Belimo Americasin päätoimipaikassa sijaitseva, 876 kW:n aurinkoenergian tuotantojärjestelmä koostuu 2192 tehokkaasta aurinkoenergiamoduulista ja tuottaa noin 1 megawattituntia sähköä vuosittain. Kun osa Belimon energiantarpeesta katetaan aurinkosähköllä, vältetään 857 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä, mikä vastaa sähkön tuottamista noin 100 connecticutilaiselle kotitaloudelle vuodessa.

Katso videolta, kuinka Belimo Americasin johtaja James Furlong ilmoitti aurinkoenergian tuotantojärjestelmän valmistumisesta.

Ole hyvä hyväksy preferences-cookies katsoa tätä videota.

Belimolla on kunnia olla jäsen Solar Impulse Foundation ‑säätiön perustamassa World Alliance for Efficient Solutions -organisaatiossa.

Solar Impulse Foundation -säätiön tehtäväksi on annettu kerätä 1000 innovatiivista ratkaisua, jotka täyttävät korkeat kestävyyttä ja tuottavuutta koskevat vaatimukset. Ylpeinä voimme ilmoittaa, että Belimo Energy Valve™ on valittu yhdeksi 1000 ratkaisusta ja saanut Solar Impulse Efficient Solution Label ‑merkin.

Tarjotakseen sidosryhmilleen parempaa läpinäkyvyyttä Belimo ryhtyi kehittämään kestävää kehitystä koskevaa raportointiaan edelleen maailmanlaajuiseen raportointialoitteeseen (Global Reporting Initiative, GRI) sisältyvän kansainvälisen raportointikehyksen perusteella. GRI on valtioista riippumaton organisaatio, ja se tarjoaa systemaattisen ja kattavan kehyksen, josta on tullut maailmanlaajuinen standardi yritysten ja muiden organisaatioiden kestävää kehitystä koskevalle raportoinnille.

Swisscleantech on toimialayhdistys. Meillä on noin 500 jäsentä kaikilta sektoreilta. Jäsenemme ovat sitoutuneita ilmastonsuojeluun, ja he ovat allekirjoittaneet peruskirjamme. Vaikutamme yhdessä politiikkaan ja yhteiskuntaan sekä varmistamme, että Sveitsi on CO2-neutraali viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Näin ilmastoystävällinen liiketoiminta toimii.

Yhteisö ja yhteiskunta

Arvot ja ohjesäännöt heijastavat niihin liittyvää sosiaalista vastuuta paitsi itse yhtiölle, myös sen liiketoimintaympäristölle. Belimon alihankkijat tukevat useita paikallisia voittoa tavoittelemattomia organisaatioita sekä urheilun että kulttuuritapahtumien alalla.

Työntekijät ovat yhtiön arvokkain omaisuus. Heidän terveytensä, turvallisuutensa ja tyytyväisyytensä ovat ensisijaisen tärkeitä. Sisäinen koulutusohjelma mahdollistaa sen, että tiedot ja taidot voidaan aina pitää vastuualueiden tasolla.

Integriteettikanava

Belimon päämääränä on harjoittaa liiketoimintaansa korkeita eettisiä standardeja ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Jokaista kannustetaan raportoimaan vapaan kilpailun, vienti- tai tuontimääräysten, ympäristönsuojelun tai työturvallisuuden rikkomuksista sekä korruptio-, petos- ja kavallustapauksista. Emme hyväksy toimintaa, joka on lainsäädännön tai ohjesääntöjemme vastaista. 

Ohjesäännöt

Belimon toiminta-ajatus sisältää tärkeimmät yhtiötä ohjaavat periaatteet ja perusarvot. Kaikki työntekijät auttavat muovaamaan Belimon yrityskulttuuria, joten on tärkeää, että jokainen heistä ymmärtää ja omaksuu oman henkilökohtaisen vastuunsa.

Belimon päämääränä on hallita liiketoimintaansa korkeita eettisiä standardeja ja sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Työntekijöiden tulee toimia sen mukaisesti. Tämä asenne ei ole tärkeä vain Belimon hyvän maineen säilyttämiseksi ja mahdollisten siviili- tai rikoslain mukaisten sanktioiden estämiseksi, vaan se myös heijastaa Belimon arvoja.

Tuotanto-, logistiikka- ja hallintorakennus Danburyssä (CT, Yhdysvallat) on rakennettu noudattaen kestävän rakentamisen LEED-Gold-standardeja. Belimon toimipaikat Hinwilissä ja Danburyssä soveltavat kansainvälistä ympäristönhallintastandardia ISO 14001. Belimo raportoi energiajalanjälkensä ja kasvihuonekaasupäästönsä vuosittain CDP-organisaatiolle (Carbon Disclosure Project).

Belimo noudattaa RoHS-ympäristödirektiiviä, joka estää ympäristölle haitallisten aineiden käytön. Myös alihankkijat sitoutuvat olemaan käyttämättä mitään kielletyistä aineista toimittamissaan osissa.