Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Matës Energjie Termike (TEM)

Matësit e energjisë termike Belimo plotësojnë kërkesat e EN1434 dhe kanë miratim tipi sipas MID 2014/32/BE. Llojet pa miratim janë të pajisura me kompensim glikoli, të cilat matin me besueshmëri energjinë edhe nëse ka glikol në ujë.