Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Bærekraftige HVAC-løsninger
for bedre luftkvalitet innendørs

Belimo støtter bærekraft

Formålsparagraf

Belimo støtter en bærekraftig utvikling og integrerer dette i sine retningslinjer.

Belimo bidrar direkte til bærekraftige utviklingsmål. Ved å inkorporere prinsippene i FNs Global Compact i strategier, retningslinjer og prosedyrer - opprettholder Belimo ikke bare sitt grunnleggende ansvar overfor mennesker og planeten, men legger også fundamentet for en langvarig suksess for bransjen vår.

Prinsippene med hensyn til menneskerettigheter, arbeidsbetingelser, miljøvern og bekjempelse av korrupsjon samsvarer med Belimos verdier og etiske retningslinjer. 

  • Belimo forplikter seg til å følge, eller overgå, gjeldende lovgivning og bestemmelser for miljøvern på alle nivåer. 
  • Vi sørger for at våre ressurser håndteres økonomisk, og krever at våre medarbeidere og leverandører gjør det samme. Vi unngår å bruke materialer som utgjør en unødig fare for miljøet og vanskelig lar seg avfallsbehandle.
  • Vi er bevisste på energiforbruket under produksjon og bruk av produktene, og utvikler stadig innovative løsninger som utnytter ressursene på en effektiv måte.
  • Vi måler kritiske aspekter ved vår miljøpåvirkning og forbedrer prosessene løpende for å redusere innvirkningen på miljøet. 
  • Vi streber etter å levere produkter som vil forbedre energieffektiviteten til kundenes applikasjoner.
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo er beæret over å være medlem av Solar Impulse Foundation sin World Alliance for Efficient Solution.

Solar Impulse Foundation skal sette sammen en portefølje på 1000 innovative løsninger som oppfyller høye krav til både bærekraft og lønnsomhet. Vi er stolte av at Belimo Energi Valve™ har blitt valgt til å være en av de 1000 løsningene som har fått tildelt Solar Impulse Efficient Solution-merket.

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Kvantifisering av vår påvirkning

Belimo assosierer bærekraft både med målet om minimering av CO2-innvirkning på egne forretningsprosesser og med økende positiv innvirkning ved bruk av Belimo-produkter i felten.

Produktene som produseres av Belimo, forenkler applikasjonsløsninger for å skape målbart bærekraftige fordeler for å spare energi i HVAC-systemer i bygninger. Disse systemene forbruker energi for å oppnå utmerket komfort i bygninger og rom. HVAC-reguleringssystemet som Belimos feltutstyr er integrert i, konstrueres for nøyaktig kontroll av komfortparametere (temperatur, luftfuktighet CO2-nivå), men også for drifting av HVAC-prosesser på en så energieffektiv måte som mulig. Belimo setter standarder for energieffektive reguleringskomponenter, f.eks. med aktuatorer som forbruker lite strøm, luftbobletette kuleventiler som ikke lekker eller Belimo Energy Valves™ for optimering av termiske energistrømmer i bygninger. 

Våre mål for bærekraft

Med 5,5 millioner nye luftsideaktuatorer og 2,3 millioner ventiler og aktuatorer sendt i 2021, vil disse enhetene bidra til å forhindre 8,2 millioner tonn CO2 i løpet av livssyklusen.

I henhold til vårt mål om å "Skape sunnere komfort innendørs med mindre energi", introduserer vi bærekraftige mål i 2021. Vårt overordnede mål er å doble de totale CO2-innsparingene for vårt solgte feltutstyr fra aktuelle 8,2 millioner tonn CO2e til 16,4 millioner tonn CO2e i 2030.

Som et ekstra trinn i vår påvirkningsmodeul, arbeidere videre for å øke komforten innendørs for våre kunders bygninger over hele verden ved å øke salget av feltutstyr med en positiv innvirkning på innendørs luftkvalitet (sammen med "7 essensielle faktorer for innendørs luftkvalitet").

Utforming i seks trinn

For å bestemme mengden av positiv innvirkning har Belimo laget en modell som evaluerer innvirkningen av feltutstyret gjennom hele levetiden i et vanlig HVAC-system. Et vanlig luftbehandlings- og ventilasjonssystem ble valgt som referanse for modellering av energipåvirkning, inkludert ett ventilasjonssystem (AHU) og 25 luftutløp med variabel luftmengderegulering. Vanlige termiske laster for varme og kjøling og elektrisk energi for ventilasjon ble forutsatt. Modellen beregnet deretter bidraget til energisparing for to typer av vanlig Belimo-feltutstyr som selges i store mengder for slike applikasjoner. For luftapplikasjoner valgte vi VAV-regulatoren LMV-D3-MP. For vannapplikasjoner valgte vi ventilen R2025-16-S2 i kombinasjon med ventilaktuatoren LR24A-SR, en kombinasjon som ofte brukes i ventilasjonssystemer. 

Energipåvirkningsmodellen er bygd opp over seks trinn for feltutstyr med en antatt livssyklus på 15 år, mens den faktiske levetiden til Belimos feltutstyr ofte er 20 år eller mer.

En av de største produksjonssystemene for solenergi i Connecticut, USA

Det 876 kW produksjonssystemet for solenergi ved hovedkvarteret til Belimo Americas, er satt sammen av 2192 høyeffektive solcellemoduler og vil produsere omtrent 1 megawattimer med strøm i året. Ved å erstatte en del av Belimos energibehov med solceller, unngår vi 857 tonn drivhusgassutslipp, som tilsvarer strøm til ca. 100 hjem i Connecticut hvert år.

Se videoen om hvordan James Furlong, president for Belimo Americas, annonserte fullføringen av dette produksjonssystemet for solenergi.

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Vårt rammeverk for bærekraft

Vi bruker Global Reporting Initiatives (GRI) internasjonale rapporteringsrammeverk som grunnlag når vi tilgjengeliggjør informasjon om vår ikke-finansielle ytelse. GRI er en frivillig organisasjon som tilbyr et systematisk og omfattende rammeverk som har blitt en global standard hvor selskaper og andre organisasjoner offentliggjør bærekraft. I forbindelse med vårt engasjement for transparent kommunikasjon med våre samarbeidspartnere jobber vi tett med EcoVadis og MSCI, to byråer som vurderer oss i tråd med kriterier for miljø, samfunn og ledelse (ESG).

Swisscleantech selskap. Vi har rundt 500 medlemmer fra alle sektorer. Våre medlemmer bryr seg om klimaet og har derfor signert vår traktat. Sammen påvirker vi politikk og samfunn og sikrer at Sveits er CO2-nøytralt senest i 2050. Det er slik klimavennlige forretninger fungerer.

Fellesskap og samfunn

Verdiene og de etiske retningslinjene gjenspeiler Belimos samfunnsansvar, ikke bare innad i sitt eget selskap, men også i miljøet rundt selskapet. Belimos datterselskaper støtter flere lokale allmennyttige organisasjoner, så vel som idrettsaktiviteter og kulturelle arrangementer.

Medarbeiderne er selskapets mest verdifulle ressurs. Deres helse, sikkerhet og trivsel prioriteres høyt. Et internt program for videreutdanning gir muligheten til å alltid holde kunnskapen og ferdighetene oppdatert i henhold til ansvaret.

Integritetskanal

Belimo har satt seg fore å drive forretning i samsvar med høye etiske standarder og gjeldende lover. Alle oppfordres til å varsle om brudd på fri konkurranse, eksport/import-regler, miljøvern og arbeidssikkerhet, bedrageri og underslag. Vi tolererer ikke handlinger som er i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. 

Etiske retningslinjer

Belimos idégrunnlag gir selskapets viktigste normer og grunnleggende verdier til kjenne. Siden hver ansatt bidrar til å forme Belimos bedriftskultur, er det absolutt nødvendig at hver og en av dem forstår og er seg sitt ansvar bevisst.

Belimo har satt seg fore å drive forretning i samsvar med høye etiske standarder og gjeldende lover. De ansatte forventes å handle deretter. Denne holdningen er ikke bare vesentlig med tanke på å bevare Belimos gode omdømme og forebygge mulige sivile og strafferettslige sanksjoner, men gjenspeiler også Belimos verdier.

Produksjons-, logistikk- og administrasjonsbygget i Danbury (CT, USA) er oppført i samsvar med LEED Gold Standard for bærekraftig konstruksjon. Belimos anlegg i Hinwil og Danbury følger den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001. 

Belimo overholder miljødirektivet RoHS, som forbyr bruk av substanser som er skadelige for miljøet. Leverandørene forplikter seg også til å ikke bruke noen av de forbudte stoffene i delene de leverer.