Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Sju grunnforutsetninger for sunn inneluft

Vi tilbringer i gjennomsnitt omtrent 90 % av livet innendørs og puster inn rundt 12,000 liter luft hver dag. Vi regner også med at luften inne i bygninger er ren, og at den ikke skader helsen. Derfor er det overraskende hvor lite de som bruker og drifter bygningene, vet om inneluftkvaliteten i bygningen. Viktige variabler slik som luftfuktighet, CO2-innhold eller VOC-konsentrasjon (flyktige organiske forbindelser) måles nesten aldri, og vises enda sjeldnere.

Belimo intervjuet rådgivende ingeniører og eksperter i ventilasjonsbransjen verden over for å identifisere hvilke prioriteringer som gjelder for å skape et godt inneluftmiljø i bygninger. Prosessen førte frem til sju essensielle faktorer for å sikre sunn inneluft i forretningsbygg.

  1. Kontinuerlig og pålitelig måling, visning og overvåkning av inneluftkvalitet
  2. Nøyaktig mengde luftstrøm til sonen og kontrollert fjerning av forurenset luft
  3. Godt designet luftblanding og luftstrømmønster
  4. Aktiv trykksetting av kledning og rom
  5. Riktig kondisjonering av temperatur og luftfuktighet
  6. Effektiv filtrering
  7. Riktig mengde uteluft
     

1. Kontinuerlig og pålitelig måling, visning og overvåkning av inneluftkvalitet

Ideelt sett bør luftfuktighet, CO2-innhold eller VOC-konsentrasjon måles av sensorer for overvåkning av luftkvaliteten. Det er fordi det bare er mulig å regulere målte variabler. Dagens synspunkt er at både målingene og visningen av disse verdiene må representere minimumsstandarden for inneluftkvalitet.

Luftfuktighet
Det er viktig at relativ luftfuktighet innendørs holdes mellom 40 og 60 %. I tørr luft vil dråper fra en infisert person som snakker eller nyser, fordampe lett, og dråpene med virus vil sveve av gårde som en lett aerosol i rommet. Ved høyere luftfuktighet fordamper ikke dråpene så raskt og faller til bakken på kortere avstand. Derfor er mange virus og bakterier betydelig mer smittsomme i tørr luft, som kan tørke ut slimhinnene og svekke immunsystemet.

CO2CO2
CO2-konsentrasjoner på mer enn 1000 ppm (deler pr. million) reduserer hjernens kapasitet til å konsentrere seg. Verdier fra 2000 ppm og høyere kan føre til enda større konsentrasjonsvansker, tretthet og til og med hodepine. CO2-nivåer i inneluft er dessuten en utmerket indikator for potensiell biologisk forurensning, for eksempel fra covid-19-virus. Det må regnes med en høy potensiell risiko for smittsomme aerosoler hvis CO2-verdien er høy som følge av store menneskeansamlinger og redusert utskifting av luft.

VOCs
Flyktige organiske forbindelser (VOC) er organiske forbindelser som oppstår fra mange ulike kilder, blant annet parfyme, maling, skrivere, gulvtepper, bygningsmaterialer og røyk. Selv lave konsentrasjoner av VOC kan irritere øyne, nese eller hals og indikerer utilstrekkelig inntak av frisk luft.

Det er viktig å måle disse variablene ved hjelp av egnede sensorer slik at passende tiltak kan iverksettes – for eksempel ventilasjon, luftrensing eller befuktning.

2. Nøyaktig mengde luftstrøm til sonen og kontrollert fjerning av forurenset luft

Sentrale ventilasjonsenheter forsyner flere soner i bygningen med luft. Det er viktig at hvert rom får nøyaktig den mengden frisk luft som trengs. Hvis antall personer i rommet øker, f.eks. i et stort møterom, må luftforsyningen økes tilsvarende. Samtidig må forurenset luft fjernes fra rommet. For å sikre dette må soner og rom forsynes individuelt med variabel luftmengde (VAV). Hvis for eksempel en romsensor registrerer for høye CO2-konsentrasjoner, åpnes VAV-enhetene og rommet fylles med frisk luft.

3. Godt designet luftblanding og luftstrømmønster

En viktig faktor er hvordan luften som introduseres i rommet, strømmer gjennom det for så å forlate det. Ideelt sett strømmer den friske luften fra gulvet og opp forbi personen for så å trekkes direkte ut av rommet. Det må sikres at inneluften ikke hvirvler flere ganger rundt i rommet eller fanges i enkelte soner i rommet. Moderne luftstrømssimuleringer muliggjør detaljerte studier av typiske mønstre i et rom. Luftutløp med riktig konstruksjon, plassering og orientering kan bidra til å forhindre alvorlige feil ved sunn luft.

4. Aktiv trykksetting av kledning og rom

Lufthygienen i et rom påvirkes også negativt når uønskede luftstrømmer trenger inn i en sone utenfra (f.eks. fra en trafikkert vei) eller fra andre rom (f.eks. en kafeteria). Det oppstår vanligvis når forholdet mellom lufttrykkene ikke er riktig balansert. Såkalt krysskontaminering mellom ulike rom har blitt mye diskutert, særlig i forbindelse med spredning av covid-19-aerosoler i bygninger. Bruk av VAV-regulatorer for tilluft og avtrekksluft i rom og bruk av differansetrykksensorer og regulatorer mellom soner kan forhindre slike uønskede luftstrømmer.

5. Riktig kondisjonering av temperatur og luftfuktighet

I et sentralt ventilasjonssystem kan tilluften kondisjoneres relativt nøyaktig til ønsket temperatur i luftbehandlingsenheten med varme- eller kjøleregistre. Reguleringskomponenter av høy kvalitet i registrene, slik som Belimo Energy Valve™, sikrer ikke bare at dette skjer med stor nøyaktighet, men også at det skjer på en energieffektiv måte.

I tillegg til temperaturen er også luftfuktigheten avgjørende for en sunn inneluftkvalitet. Hvis aerosoler eller virus som befinner seg i et rom, kommer i kontakt med en uttørket slimhinne, øker risikoen for smitte betraktelig. Det er også bevist at virus overlever vesentlig lenger på tørre overflater enn i fuktigere omgivelser. Riktig luftfukting av romluften (40–60 % relativ luftfuktighet) er derfor en essensiell faktor for trygg inneluft.

6. Effektiv filtrering

For å forhindre at forurensende stoffer trenger inn i inneområder gjennom tilluftskanalene, må det integreres filtre i ventilasjonssystemet. I systemer der noe av avtrekksluften føres tilbake til tilluften, må det brukes egnede filtre for å forhindre forurensning fra smittsomme mikrober (f.eks. HEPA-filter H13, i samsvar med EN1822:2009). Trykksensorer og dynamisk luftmengdemåling kan brukes for å sikre en effektiv overvåkning av disse filtrene. Hvis forurensningen av filteret øker, øker også trykkfallet over filteret. Ved samtidig å måle volumstrømmen gjennom filteret kan det fastsettes med relativ stor nøyaktighet om og når filteret må erstattes.

7. Riktig mengde uteluft

Mange små og middels store forretningsbygg i dag har ikke automatisert, mekanisk frisklufttilførsel. Det antas ofte at brukerne åpner vinduene av og til for å lufte. Hvis de ikke gjør det, kan konsentrasjonen av smittsomme aerosoler øke betydelig. Et ventilasjonssystem med sentral luftbehandling regnes derfor som en del av minimum standard utrustning under planleggingen av en ny bygning eller renovering. Mange land har utstedt anbefalte eller obligatoriske standarder for mekanisk ventilasjon i næringsbygg og påkrevd minimum luftvekslingstall, avhengig av type bygning og antall personer (for eksempel ventilasjonskravene ASHRAE 62.1). Andre hensyn fokuserer på dårlig luftkvalitet i indre byområder i mange land. Ideelt sett skal uteluftvariabler måles før luften føres mekanisk inn i en bygning. Et automatisk system kan tilføre mer uteluft hvis forurensningsnivåer fra trafikk og industri er lave, og gå tilbake til minimum påkrevde ventilasjonsrater når forurensningen øker.

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Krav til bygningsteknologi fra en leges perspektiv

Dr. Walter Hugentobler er akademiker og medisinsk rådgiver med 30 års ekspertise i det gjensidige forholdet mellom inneluftkvalitet, bygninger og helse. I presentasjonen sin gir han en oppskrift på et variert, balansert og sunt mikrobiom i boliger og kontorbygninger. Hans ønskeliste til et HVAC-firma for god helse for mennesker som oppholder seg i bygninger, bekrefter Belimos bidrag til god inneluft.

Last ned hele presentasjonen fra Dr. Hugentobler:

Inneluftens innvirkning på vår helse

Mennesker tilbringer omtrent 90 prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12,000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å forstå i hvor stor grad inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår. Belimo deler sin kunnskap om effekten av innendørs luftfuktighet, VOC og sentrale luftbehandlingssystemer, og fremlegger verdifulle forslag for helsen.

En studie om påvirkningen av luftkvalitet i skoler

Plattformen MeineRaumluft.ch gikk sammen med Lærerforbundet og lungeforeningen i Zürich (hhv. Züricher Lehrerverband og Organisation Lunge Zürich) om å undersøke hvordan luftkvaliteten påvirker elever og lærere. I november 2016 installerte MeineRaumluft.ch måleutstyr i over 250 klasserom.

Les studien og oppdag hvordan bare det å installere disse måleapparatene endret skolens luftevaner.

Produktene våre i bruk for sunnere inneluft

Sensorer fra Belimo – Grunnlaget for komfort

Belimos HVAC-sensorer gir overlegen pålitelighet, enkel installasjon og effektiv integrering i vanlige bygningsautomasjonssystemer (BAS). Kapslingens innovative utforming muliggjør rask installasjon uten verktøy, enkel igangkjøring og gir IP65- / NEMA 4X-beskyttelse. Produktutvalget inkluderer nøyaktige sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, CO2 og flyktige organiske forbindelser (VOC) samt mengde i rør- og kanalapplikasjoner.

Gå til de regionale hjemmesidene for mer informasjon: