Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Kylbaffel

Vad är en kylbaffel?

En kylbaffel är en typ av konvektionssystem, avsedd för uppvärmning och kylning av utrymmen, oftast använd i kontorslandskap. Rör med kall- eller varmvatten passerar genom en baffel (värmeväxlare) som antingen är direkt integrerad i ett undertak eller hängande under rummets undertak.

Det finns två typer av kylbafflar som används i dag:

  • En passiv baffel kyler luften runt den, och bildar en naturlig konvektionsström där kyld luft sjunker och varmare luft stiger för att ersätta den, och därigenom kyls rummet.
  • Aktiva kylbafflar används också ofta, och använder luft från ett luftbehandlingssystem för att skapa extra luftlöde över baffeln.

Den främsta utmaningen med denna applikation är regleringen av vattentemperaturen och flödeshastigheten för att säkerställa att baffelns yttemperatur inte sjunker under rummets daggpunkt.

Schematisk beskrivning

Figuren visar schemat för en kylbaffelapplikation med en Energy Valve. Detta ger följande funktionalitet:

  • Noggrann mätning av volymflöde samt tillopps- och returtemperatur
  • Övervakning och reglering av enhetens termiska effekt
  • Permanent hydronisk balansering av vattenflödet vid ändrade systemtryck och i alla lastförhållanden
  • Integration av en daggpunktsgivare med brytare (tillval)
  • Delta T-hantering: Mycket lågt delta T krävs för kylbafflar, därför är det viktigt att det hanteras


Beställ den nya Belimo Energy Valve™ nu

Lär dig hur Energy Valve förbättrar din kylbaffel

Energy ValveVanliga problem i kylbaffelapplikationer och varför du bör välja Belimo Energy Valve™

Stora kylvattensystem är dynamiska till sin natur, med tryckvariationer som orsakas av ändrade pumphastigheter och ventillägen. Statiskt injusterade system kan, som namnet antyder, inte hantera dessa dynamiska ändringar, och resultatet blir att flödeshastigheterna genom varje enhet varierar med tryckändringarna.
Den hydrauliska balanseringsfunktionen hos en tryckoberoende ventil hanterar tryckvariationer i systemet och säkerställer att flödet hålls vid det definierade börvärdet.

Dynamic Balancing of a Chilled Beam


Låga vattentemperaturer och otillfredsställande fuktighetsreglering kan leda till att kondens bildas på kylbaffeln, vilket i sin tur kan orsaka kostsamma skador på möbler eller kontorsutrustning. Konservativa framledningsvattentemperaturer kan dock resultera i otillräcklig kylkapacitet.Condensation of humid air on the cold coil surface. The supplied cooling water needs to be above the indoor dew point to prevent condensation

UVid användning av den mer exakta och responsiva flödesmätaren från Belimo Energy Valve™ kan DDC-system detektera och stänga av vattenflöden innan kondens bildas på kylbafflarna. Tillförlitliga data om både utrymmets och vattnets temperatur är nyckeln för att maximera kylbaffelns prestanda samtidigt som man minimerar risken för kondensbildning. En utomhusgivare för fukt och temperatur, såsom Belimo 22UTH-11, kan användas för att mäta luftförhållandena utomhus och anpassa luftbehandlingsaggregatets styrning enligt detta.

Tilluften in till utrymmet, och den cirkulerande luften från rummet, passerar över kylbaffelns batteri. Daggpunkten inomhus måste hållas under kylbaffelns yttemperatur för att förhindra att kondensvatten droppar från taket.

Primärluftsystemet i luftbehandlingsaggregatet används för att förskjuta utrymmets latenta belastning och håller oftast daggpunkten inomhus vid eller under 13 °C för att förhindra kondens. Vattentemperaturen som levereras till bafflarna hålls oftast mellan 14 °C och 16 °C, vilket är tillräckligt högt över utrymmets daggpunkt.

Tips

Konsultera lokala standarder för rekommenderade lufttemperaturer och fuktighetsvärden (eller maxvärden) samt rekommenderade kylvattentemperaturer i rum. Om du har mindre kylningsbelastningar i rummet eller stora kylningsytor kan kylvattentemperaturerna höjas några grader (till exempel upp till 18 °C). Det bör ändå vara möjligt att bibehålla tillräcklig kylning i rummet, och därigenom kan avfuktning utföras på ett energibesparande sätt.

Applikationsexempel

I figuren fungerar en kylbaffel inte som förväntat. Det dimensionerade vattenflödet ska vara 0,12 l/s, med delta T vid 3 °C, och ett differenstryck genom kretsen på 1 bar. På grund av tryckändringar i systemet ökar dock differenstrycket från 1 till 2 bar [14,5 till 29 PSI], och olika belastningar behövs. Kylbaffeln tar emot 25% mer vatten än avsett. Detta resulterar i dålig komfort i miljön och sänker värmeöverföringens effektivitet.

Chilled beam with a pressure dependent valve
Användning av den mekaniska tryckoberoende ventilen PIQCV garanterar det dimensionerande flödet 0,12 l/s, även vid tryckvariationer i systemet. Detta resulterar i bättre styrning och komfort.

Chilled beam using a mechanical PI valve

Energy Valve håller det avsedda flödet vid 0,12 l/s, oavsett tryckvariationer. Den hanterar också temperaturskillnaden (delta T) genom batteriet och skickar alla viktiga data beträffande flöde, temperatur och energi till styr- och övervakningssystemet. Med hjälp av de data som finns tillgängliga från Energy Valve blir många andra värdehöjande funktioner tillgängliga, till exempel tidig detektering av potentiella kondensproblem.Chilled beam using an Energy Valve

Som vi visar nedan är Energy Valve i samma nätverk som givaren och styr- och övervakningssystemets huvuddator. Styr- och övervakningssystemet tittar på vattenflödets temperatur och beräknar daggpunkten, med hjälp av den relativa fuktigheten och temperaturdata från rumsenheten. Fastighetsautomationssystemet har sett att den inkommande vattentemperaturen är vid daggpunkten och har begärt att ventilen ska stängas för att förhindra kondensbildning på enheten. Delta-T Manager håller bafflarna optimerade när luftflödena över batterierna varierar.Chilled beam using an Energy Valve, with the BMS calculating the dew point with the input from a room sensor