Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

De Richtlijn energieprestaties van gebouwen (EPBD) met de Energy Valve

De naleving van de Europese normen met behulp van de Belimo Energy Valve™ op een lijn brengen

Onze impact op de planeet wordt steeds duidelijker, met als gevolg dat steeds meer inspanningen worden gedaan om het energieverbruik te minimaliseren, gaande van gedragsveranderingen en productieprocessen tot het creëren van efficiëntere woningen en kantoren. Om bedrijven te helpen ervoor te zorgen dat hun gebouwen geen energie verspillen, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een reeks normen opgesteld - de Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU (EPBD = Energy Performance of Buildings Directive) - waarin de maatregelen zijn opgenomen die nodig zijn om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Hoewel deze richtlijn al enige tijd bestaat – en voor het laatst werd bijgewerkt in 2018 – voldoen veel nieuwe gebouwen en renovatieprojecten nog steeds niet aan deze richtlijnen. Na de recente klimaattop COP26 zal er in de nabije toekomst waarschijnlijk meer aandacht komen voor dit aspect van het ontwerp van gebouwen. Daarom is het zinvol dat bedrijven, of ze nu een nieuw gebouw willen bouwen of een bestaand gebouw willen renoveren, proactief aan de EPBD-voorschriften voldoen.

Belimo heeft meer dan 40 jaar ervaring in de HVAC-markt en produceert producten van hoge kwaliteit die de energie-efficiëntie verhogen. De innovatieve Belimo Energy Valve (EV) heeft al veel bedrijven over de hele wereld geholpen om hun energieverbruik en dus ook hun CO2-uitstoot drastisch te verminderen, door een drukonafhankelijke debietregeling te bieden en het risico van temperatuursverschillen zo goed als uit te sluiten. Bovendien betekent de connectiviteit met de Belimo Cloud dat de gegevens van elke EV automatisch worden opgeslagen en er een back-up wordt gemaakt. Ook kunnen deze gemakkelijk door de operator worden geëvalueerd om de instellingen te optimaliseren en processen in het gebouw te identificeren die energie verspillen. Hierdoor is de EV een uitstekend tool om gebouwen te helpen voldoen aan talrijke elementen van de EPBD:

Paragraaf 4

"Beheer van de energievraag is een belangrijk instrument waarmee de Unie invloed kan uitoefenen op de mondiale energiemarkt en daarmee op de continuïteit van de energietoevoer op middellange en lange termijn."

De EV biedt een "vermogensregeling"-functie die een ingangsignaal gelijkstelt aan een benodigd vermogen, in plaats van een debiet. Dit stelt gebruikers in staat om het vermogen naar de geselecteerde eenheden gemakkelijk te verlagen.

Paragraaf 25

"De laatste jaren is het aantal airconditioningsystemen in de Europese landen toegenomen. Dit leidt tot aanzienlijke problemen bij piekbelasting, waardoor de kosten van elektriciteit stijgen en de energiebalans wordt verstoord. Er moet prioriteit worden gegeven aan strategieën die de thermische prestaties van gebouwen tijdens de zomerperiode verbeteren. Daartoe moet de nadruk liggen op maatregelen ter voorkoming van oververhitting, zoals zonwering en voldoende thermische capaciteit in de constructie van gebouwen en op de verdere ontwikkeling en toepassing van technieken voor passieve koeling, in de eerste plaats technieken die de klimaatomstandigheden binnenshuis en het microklimaat rond gebouwen verbeteren."

Lage thermische capaciteit is vaak het resultaat van een laag temperatuursverschil. De EV is daarom uitgerust met een Delta T-manager die zowel een vaste als een schaalvorm kan gebruiken om ervoor te zorgendat deze parameter niet onder een bepaalde drempel komt.

Paragraaf 26

Regelmatig onderhoud en controle van verwarmings- en airconditioningsystemen door gekwalificeerde medewerkers draagt bij tot de handhaving van de juiste instelling ervan in overeenstemming met de productspecificatie en zorgt aldus voor optimale prestaties uit milieu-, veiligheids- en energieoogpunt. Een onafhankelijke beoordeling van het gehele verwarmings- en airconditioningsysteem dient op gezette tijden gedurende de levenscyclus ervan plaats te vinden, met name voorafgaand aan vervanging of vernieuwing. Om de administratieve lasten voor eigenaars en huurders van gebouwen tot een minimum te beperken, moeten de lidstaten trachten inspecties en certificeringen zoveel mogelijk te combineren."

De EV controleert voortdurend de warmteafgifte en signaleert en/of corrigeert afwijkingen van de optimale prestatie-instellingen. Bovendien maakt het systeem het zelfs voor een onervaren operator gemakkelijk om het probleem op te lossen. Als er meer hulp nodig is, kan de gebruiker de EV met de Belimo Cloud verbinden door een uitgaande poort op uw firewall te openen en een test door een expert van Belimo aan te vragen. Zodra toegang is verleend, kan het Belimo-team de gegevens bekijken en suggesties doen over welke instellingen moeten worden aangepast.

Paragraaf 28

"Aangezien de lokale en regionale overheden van cruciaal belang zijn voor de succesvolle uitvoering van deze richtlijn, dienen ze, waar en wanneer passend overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving, te worden geraadpleegd en betrokken bij planningskwesties, de ontwikkeling van programma's voor voorlichting, opleiding en bewustmaking, en bij de uitvoering van deze richtlijn op nationaal of regionaal niveau. Dergelijk overleg kan er ook toe bijdragen dat plaatselijke adviseurs en bouwinspecteurs adequate richtsnoeren krijgen om de nodige taken uit te voeren. Voorts moeten de lidstaten architecten en adviseurs in staat stellen en aanmoedigen om bij de planning, het ontwerp, de bouw en de renovatie van industriële of residentiële zones terdege rekening te houden met de optimale combinatie van verbeteringen van de energie-efficiëntie, het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en het gebruik van stadsverwarming en -koeling."

De richtlijn moedigt het gebruik van stadsverwarming en -koeling aan wanneer dat mogelijk is. Het rendement van de wijkcentrales is afhankelijk van de vraag of de gebruikers zoveel mogelijk energie uit het water halen alvorens het terug te geven. Veel leveranciers leggen boetes op aan klanten die dit niet doen. Dit zal geen probleem zijn als de EV wordt gebruikt, aangezien deze ervoor zorgt dat de vereiste hoeveelheid energie steeds door de warmtewisselaars wordt onttrokken.

Artikel 1, paragraaf 2, sectie f

"Regelmatige inspectie van verwarmings- en airconditioningsystemen in gebouwen."

Regelmatige inspecties kunnen moeilijk uit te voeren zijn in bewoonde ruimten, daarom is toegang op afstand tot de HVAC-systemen zo waardevol. De EV is klaar voor het digitale ecosysteem en maakt de evaluatie van real-time stromen en warmteafgifte mogelijk vanuit, gemakkelijk vanuit uw kantoor, waarbij alle gegevens 13 maanden lang worden bewaard. Dit betekent ook dat u het rechtstreeks kunt aansluiten op het netwerk van het gebouwbeheersysteem en op afstand toegang kunt krijgen tot functies via een eenvoudig te navigeren webserver op uw pc. Een nog betere oplossing: omdat het HTML 5 compatibel is, kunnen de meeste schermen van het gebouwbeheersysteem gewoon de webserver voor de geselecteerde EV rechtstreeks vanuit het gebouwbeheersysteem openen.

Artikel 8, paragraaf 2

"De lidstaten moedigen de invoering van intelligente meetsystemen aan telkens wanneer een gebouw wordt gebouwd of een ingrijpende renovatie ondergaat, en zien erop toe dat deze aanmoediging in overeenstemming is met punt 2 van bijlage I bij Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (1). De lidstaten kunnen voorts, waar nodig, de installatie aanmoedigen van actieve regelsystemen, zoals automatiserings-, regel- en bewakingssystemen die gericht zijn op energiebesparing."

De EV is een krachtig "actief regelsysteem" dat de warmtewisselaars in HVAC-systemen meet. Door de warmtewisseling actief te regelen om overflow te voorkomen, helpt de EV energie te besparen die anders verspild zou worden. Door het terugdringen of elimineren van overflows neemt ook de belasting van pompen en koelmachines af, wat het rendement verder ten goede komt.

Artikel 15, paragraaf 1

"De lidstaten stellen de nodige maatregelen vast voor het instellen van een regelmatige keuring van de toegankelijke delen van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. De inspectie omvat een beoordeling van het rendement van de airconditioning en van de dimensionering ervan gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw. De beoordeling van de dimensionering hoeft niet te worden herhaald zolang er in de tussentijd geen wijzigingen zijn aangebracht aan deze airconditioning of aan de koelingsbehoeften van het gebouw. De lidstaten kunnen de frequentie van deze inspecties verlagen of de inspecties verlichten, naar gelang van het geval, wanneer er een elektronisch toezicht- en regelsysteem is ingevoerd."

Door een verbinding te maken met de Belimo Cloud is het mogelijk om een derde partij via een API toestemming te geven om op afstand toegang te krijgen tot de 'digital twin' van de EV. Deze beveiligde verbinding geeft toegang tot de rendementsgegevens van de warmtewisselaar, waardoor het aantal fysieke inspecties en de daarmee gepaard gaande verstoringen van de bedrijfsvoering tot een minimum worden beperkt.

Bijlage II - Energieprestatiecertificaten

EV is een adequaat en flexibel tool dat u helpt om te voldoen aan de Europese normen, zodat u gemakkelijk een energieprestatiecertificaat kunt krijgen.

Samenvatting

Het doorlezen van de 23 bladzijden van de richtlijn kan een ontmoedigend effect hebben en aanvoelen alsof er weinig kans is dat aan de in de EPBD gestelde eisen kan worden voldaan. Hopelijk worden in dit artikel enkele eenvoudige stappen belicht die uw bedrijf kan nemen om naleving te garanderen. Een belangrijke conclusie is dat, hoewel deze voorschriften nog niet wettelijk worden gehandhaafd, dit binnenkort zal veranderen. Het gebruik van EV kan u helpen een stap voor te blijven en hoge energieprestaties in uw gebouwen te garanderen.