Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Hållbara HVAC-lösningar
för bättre inomhusluftkvalitet

Belimo engagerar sig starkt i hållbar utveckling

Vårt uppdrag

Belimo engagerar sig i hållbar utveckling och har gjort det till en del av sin policy.

Belimo bidrar direkt till de globala målen för hållbar utveckling (SDG). Genom att tillämpa principerna i FN:s Global Compact i strategier, riktlinjer och procedurer uppfyller Belimo inte bara sina grundläggande skyldigheter gentemot mänskligheten och planeten utan visar också vägen mot långsiktig framgång för vår bransch.

Principerna inom mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och korruptionsbekämpning är helt i linje med Belimos värderingar och uppförandekod. 

  • Belimo åtar sig att agera i enlighet med, eller överträffa, den tillämpliga lagstiftningen och föreskrifterna om miljöskydd på alla nivåer. 
  • Vi försäkrar oss om att våra resurser hanteras ekonomiskt och kräver detsamma av våra medarbetare och leverantörer. Vi undviker att använda material som utgör onödiga miljöfaror och som är svåra att avfallshantera.
  • Vi är medvetna om energiförbrukningen under tillverkning och användning av våra produkter och utvecklar ständigt innovativa lösningar som använder våra resurser på ett effektivt sätt.
  • Vi mäter de kritiska aspekterna av vår miljöpåverkan och förbättrar ständigt våra processer för att minska vår påverkan på miljön. 
  • Vi strävar efter att förse våra kunder med produkter som kommer att förbättra energieffektiviteten i deras applikationer.
Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Belimo har äran att vara medlem i World Alliance for Efficient Solutions från Solar Impulse Foundation.

Solar Impulse Foundation har i uppgift att sammanställa en portfölj av 1000 innovativa lösningar som uppfyller höga standarder för både hållbar utveckling och lönsamhet. Vi är stolta över att Belimo Energy Valve™ har valts ut som en av dessa 1000 lösningar och tilldelats märkningen Solar Impulse Efficient Solution.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Kvantifiering av vår påverkan

Belimo betraktar inte hållbarhet endast som målet att minska CO2-effekterna av sina egna verksamhetsprocesser, utan eftersträvar även att öka de positiva effekterna av att använda Belimo-produkter

Produkterna som tillverkas av Belimo främjar applikationslösningar för att skapa mätbara hållbarhetsfördelar som syftar till att spara energi i byggnader och HVAC-system. För att att uppnå utmärkt komfort i byggnader och rum förbrukar dessa system energi. HVAC-reglersystemet, som Belimos enheter är integrerade i, är utformat för att på ett precist sätt styra komfortparametrarna (temperatur, luftfuktighet, CO2-nivå), men även att driva HVAC-processerna så energieffektivt som möjligt. Belimo sätter standarden när det gäller energieffektiva styrkomponenter, till exempel genom sina ställdon med låg effektförbrukning, bubbeltäta kulventiler utan läckage eller Belimo Energy Valves™ för optimering av termiska energiflöden i byggnader. 

Våra hållbarhetsmål

Med 5,5 miljoner nya ställdon på luftsidan och 2,3 miljoner ventiler och ställdon som levererats under 2021 bidrar dessa enheter till att förhindra 8,2 miljoner ton CO2e-utsläpp under sin kommande livscykel.

Inom ramen för vårt uppdrag att ”Skapa hälsosammare inomhuskomfort med mindre energi” införde vi hållbarhetsmål under 2021. Vårt övergripande mål är att fördubbla den totala koldioxidbesparingen hos våra sålda fältenheter från nuvarande 8,2 miljoner ton koldioxid till 16,4 miljoner ton koldioxid år 2030.

Som ett ytterligare steg mot vår effektmodell strävar vi ytterligare efter att förbättra den hälsosamma inomhuskomforten i våra kunders fastigheter över hela världen genom att öka försäljningen av fältenheter med en positiv inverkan på inomhusluftkvaliteten (tillsammans med ”De 7 förutsättningarna för hälsosam inomhusluft).

Modell i 6 steg

För att kvantifiera de positiva effekterna på energiförbrukningen har Belimo skapat en modell som bedömer påverkan av dess fältenheter under hela livscykeln i ett typiskt HVAC-system. Ett vanligt luftbehandlings- och ventilationssystem valdes som proxy för modellering av energipåverkan, inklusive ett luftbehandlingssystem (AHU) och 25 luftutlopp med variabel luftflödesstyrning (VAV). Vanliga globala termiska laster för uppvärmning och kylning samt elektrisk energi för ventilation antogs. Modellen beräknade sedan bidraget till energibesparingar av två typer av Belimo-fältenheter som säljs i stora volymer för sådana applikationer. För luftapplikationer valdes VAV-ställdonet LMV-D3-MP. För vattenapplikationer valdes ventilen R202516-S2 i kombination med ventilställdonet LR24A-SR, en kombination som ofta används i luftbehandlingssystem. 

Modellen för energipåverkan är strukturerad i sex steg av en styrenhet med en antagen livscykel på 15 år, medan den faktiska livslängden för Belimos styrenheter ofta är 20 år och längre.

En av de första solcellsanläggningarna i Connecticut, USA

Solcellsanläggningen på 876 kW på huvudkontoret för Belimo Americas omfattas av 2192 solcellsmoduler med hög uteffekt som producerar ungefär 1 megawatt elektricitet varje år. Genom att uppfylla en del av Belimos energibehov med solel undviks 857 ton växthusgaser, vilket motsvarar driften av ungefär 100 hushåll i Connecticut varje år.

Titta på videon för att se hur James Furlong, VD på Belimo Americas, meddelade slutförandet av denna solcellsanläggning.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Våra ramverk för hållbarhet

Vi publicerar information om våra icke-finansiella resultat baserad på det internationella rapporteringsramverket från Global Reporting Initiative (GRI). GRI är en icke-statlig organisation som tillhandahåller ett systematiskt och omfattande ramverk som har blivit en global standard för tillkännagivanden från företag och andra organisationer vad gäller hållbarhet. Vi åtar oss att på ett transparent sätt kommunicera information till våra intressenter, och vi arbetar nära tillsammans med EcoVadis och MSCI, två agenturer som bedömer oss med ESG-kriterierna (Environmental, Social & Governance).

Swisscleantech är en näringslivsorganisation. Vi har ca 500 medlemmar från olika branscher. Våra medlemmar är engagerade i klimatfrågor och har därför skrivit under våra stadgar. Tillsammans vill vi få politiker och samhället att garantera att Schweiz är koldioxidneutralt senast 2050. Det är så ett klimatvänligt företag arbetar.

Samhälle och gemenskap

Värderingarna och uppförandekoden speglar det tillhörande sociala ansvaret, inte bara inom företaget, utan även i affärsmiljön. Belimos dotterbolag stöder en rad olika lokala ideella föreningar samt sport- och kulturevenemang.

Medarbetarna är den värdefullaste resursen som företaget har. Deras hälsa, säkerhet och belåtenhet har högsta prioritet. Ett internt utbildningsprogram ser till att kunskap och färdigheter alltid motsvarar arbetsuppgifterna.

Integritetskanal

Belimo är fast beslutet att utföra sin verksamhet enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Alla uppmanas rapportera överträdelser av konkurrensregler, export-/importbestämmelser, miljöskydds- och arbetarskyddsregler eller fall av korruption, bedrägeri och förskingring. Vi tolererar inte handlingar som strider mot lagen eller vår uppförandekod. 

Uppförandekod

Belimos verksamhetsmål förmedlar företagets viktigaste vägledande principer och grundläggande värderingar. Eftersom varje medarbetare är med och skapar Belimos företagskultur är det ytterst viktigt att var och en av dem förstår och anammar det egna personliga ansvaret.

Belimo är fast beslutet att sköta sina affärer enligt höga etiska standarder och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medarbetarna ska agera i enlighet med detta. Den här inställningen är inte bara livsviktig för att bevara Belimos goda rykte och för att undvika eventuella civil- eller straffrättsliga påföljder, utan den speglar också de värderingar som Belimo står för.

Byggnaden för produktion, logistik och administration i Danbury (CT, USA) har byggts i enlighet med LEED gold standards för hållbart byggande. Belimos anläggningar i Hinwil och Danbury tillämpar den internationella miljöhanteringsstandarden ISO 14001. 

Belimo följer miljödirektivet RoHS som förbjuder användningen av ämnen som är skadliga för miljön. Leverantörerna åtar sig också att inte använda några av de förbjudna ämnena i komponenterna som de levererar.