Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Inomhusluftkvalitet

Hälsosam inomhusluft och energieffektiva HVAC-lösningar

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

 

Vi tillbringar alla en betydande del av våra liv inomhus, men hur ofta tänker vi på vilken inverkan inomhusluftkvaliteten har på vår produktivitet, vårt välbefinnande och vår hälsa? HVAC-system installeras vanligtvis för att bibehålla byggnadens komfortnivåer. Hälsofördelarna för de som bor i byggnaden och energieffektivitet är något som ofta förbises. Centrala luftbehandlingssystem kan användas för att hantera både hållbarhetsfrågor och luftkvalitetsproblem. Belimo tillhandahåller en rad innovativa lösningar som optimerar övervakning och styrning av HVAC-system och inomhusluftkvalitet. Vårt ramverk, de sju grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft, ger värdefull information om hur HVAC-enheter kan bidra till god inomhusluftkvalitet i byggnader utan att ge avkall på energieffektivitet.

Vi har sammanfattat ämnet i en broschyr med bidrag från experter inom inomhusluftkvalitet. Trevlig läsning:

Allmän information om inomhusluftkvalitet

Viktiga indikatorer för inomhusluftkvalitet

Luftfuktighet

Luftfuktighet är ett mått för mängden vattenånga i luften, och bör hållas mellan 40–60% RH för optimal komfort. Lägre luftfuktighet kan orsaka uttorkning av hud, ögon eller luftvägar, medan för hög luftfuktighet kan främja mögeltillväxt. 

Koldioxid (CO2)

Koncentrationen av CO2 inomhus korrelerar ofta med mängden människor eller aktivitetsnivån inom ett slutet utrymme. Vid en koncentration som överstiger 1 000 ppm börjar människor uppleva en minskning av produktivitet. I värsta fall kan det även leda till allvarliga hälsokomplikationer.  

Temperatur

Temperaturen är ofta nära kopplad till luftfuktigheten och påverkar det övergripande välbefinnandet, produktiviteten och hälsan. Den optimala rumstemperaturen är ofta subjektiv, men påverkas också av aktivitetsnivåer, rumsbeläggning, luftfuktighet och lufthastighet. 

Lufthastighet

Lufthastigheten kan i hög grad påverka temperaturen och komforten i inomhus, eftersom högre hastighet ger mer värmeutbyte mellan människor och den omgivande luften. Däremot kan otillräckligt luftflöde leda till att flyktiga organiska föreningar (VOC) bildas i luften.

Flyktiga organiska föreningar

Flyktiga organiska föreningar är organiska kolföreningar som kan avdunsta vid rumstemperatur. Det finns många källor till potentiellt skadliga flyktiga organiska föreningar, inklusive rengöringsprodukter, färger, mjukgörare, skrivare och lim. 

 

Partiklar

Mikroskopiska fasta eller flytande partiklar kan bli luftburna från t.ex. pollen, damm och mögelsporer. Dessa fina partiklar kan komma in i våra lungor och orsaka allergiska reaktioner, irritation eller infektioner.

 

 

Videor om inomhusluftkvalitet

Högpresterande HVAC-system uppnår hälsosamt inneklimat tack vare tillförsel av utomhusluft, filtrering och reglering av luftfuktigheten. Att bidra till god inomhusluftkvalitet är ett av våra ansvarsområden.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Din partner för inomhusluftkvalitet

Belimo är en tillförlitlig partner för inomhusluftkvalitet som levererar pålitliga och energieffektiva HVAC-lösningar som ger komfort, säkerhet och högkvalitativ systemprestanda. Vi arbetar tillsammans med våra kunder som ett team för att leverera resultat som möter behoven i varje projekt – stora som små. Denna samarbetsstrategi är en av många anledningar till att Belimo har blivit ett tillförlitligt namn världen över och en marknadsledare inom fältprodukter.

Produkter för bättre inomhusluftkvalitet

För att säkerställa inomhusluftens kvalitet krävs ett mångsidigt tillvägagångssätt. Utöver en exakt systemdesign och regelbundet underhåll är det även viktigt med tillförlitliga produkter som kan integreras sömlöst i BMS och IoT-plattformar. Belimo erbjuder ett komplett och innovativt sortiment av styr- och reglerenheter för att upprätthålla god inomhusluftkvalitet utan att göra avkall på energieffektiviteten.

Upptäck produkter för en hälsosam inomhusluftkvalitet:

Kanalgivare för
inomhusluftkvalitet
Mätning av temperatur,
luftfuktighet, entalpi,
daggpunkt, CO2
och VOC
 • Snabb och felfri installation
 • Hög precision och snabb respons
 • Tillförlitlig och långsiktigt stabil
 • Hög robusthet och
  skyddsklassning NEMA 4X
  och IP65
Beställ
kanalgivare
Rumsgivare Mätning av temperatur,
luftfuktighet, daggpunkt
och CO2
 • Estetisk design och
  enastående användarupplevelse
 • Snabb och felfri installation
 • Driftsättning och diagnostik
  via smartphone
 • Hög precision och
  snabb respons
 • Tillförlitlig och långsiktigt
  stabil
Beställ
rumsgivare
Lufttryckgivare och brytare Mätning av differenstryck
och volymetriskt flöde
 • Enkla och dubbla
  differenstryckgivare
 • Utmärkt nollpunktsstabilitet
  och hög precision
 • Automatisk nollställning
  eller manuell kalibrering
 • Åtta fältvalbara tryckområden
  i en enhet
Beställ
tryckgivare
och brytare
VAV-lösningar Mätning och reglering
av volymetriskt flöde
 • Exakt dP-mätning
  och styrning av det minsta
  volymetriska flödet
 • Driftsättning och diagnostik
  via smartphone
 • Kompakt eller modulärt
  enhetsalternativ
 • Smidig integration i styr-
  och övervakningssystem
Beställ
VAV-lösningar
Spjällställdon Motorisering av luftspjäll
 • Omfattande vridmomentområde
 • Låg energiförbrukning
 • Ingångar för digitalisering
  av givarmätningar
 • Hög robusthet skyddsklassning
  upp till NEMA 4X och IP66/67
Beställ
spjällställdon
Energiventil Certifierad energimätning
och energireglering
 • MID-certifierad energimätning
  och tryckoberoende flödesreglering,
  energieffektivitet, effektstyrning
  och delta T-hantering i en enhet
 • Digitala driftsättningsarbetsflöden
  tack vare app- och webbverktygsstöd
 • Patenterad glykolmätning
  och glykolkompensation,
  eller glykollarm för MID-versioner
Beställ
Energy Valve

Framgångshistoria

Enkel kontroll av inomhusluftkvalitet med IoT

Emch+Berger ImmoConsult AG, Zürich (Schweiz)

Under 2020 behövde fastighetsbolaget Emch+Berger ImmoConsult AG en modern lösning för att reglera inomhusluftkvaliteten i sina helt nya kontor i Zürich. Läs mer om hur Belimos HVAC-komponenter med IoT-stöd installerades för problemfri fastighetsautomation och en bekväm arbetsmiljö.

 

En individanpassad patientupplevelse

Universitetssjukhuset i Zürich (Schweiz)
2019 driftsatte universitetssjukhuset i Zürich (UHZ) en tillfällig byggnad med specialiserade brännskadeavdelningar. Organisationen ville utrusta varje rum med separata reglerloopar för att möjliggöra individuell justering av luftfuktighet och temperatur för att möta behoven hos varje patient. Läs mer om hur installationen av Belimo-komponenter uppnådde detta under tidspress och andra utmaningar i en sjukhusmiljö.

Komfortens framtid i den virtuella världen

Liuzhou SoReal Spiral Paradise (Kinda)

Under utvecklingen stod den första nöjesparken för virtuell verklighet (VR) i södra Kina inför utmaningen att upprätthålla inomhusluftkvaliteten för alla besökare på dess aktiva arenor. Istället för att utropa ”game over” nådde företaget nästa nivå genom att installera över 100 Belimo-givare och energiventiler som en del av ett toppmodernt HVAC-system, vilket gjorde det möjligt att anpassa systemparametrar till variationer i antalet besökare och aktivitetsnivån. Detta gav dynamisk kontroll av luftkvalitet, energieffektivitet och termisk komfort i hela byggnaden.

FAQ

De flesta tillbringar ungefär 90% av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft om dagen. Därför är det viktigt att förstå vilken enorm inverkan inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande.

Det perfekta området för luftfuktigheten inomhus ligger mellan 40 och 60%, eftersom risken för att sjukdomar överförs minskas drastiskt samtidigt som det blir lättare för kroppen att reparera och skydda sig själv.

Om luftfuktigheten ligger under 40% blir vattendropparna som innehåller virusen mindre så att de kan sprida sig över stora, öppna kontorsytor och överleva i flera timmar. Vidare blir många bakterier och virus aggressivare när de exponeras mot torr luft. Om den relativa luftfuktigheten inomhus ligger över 60% så börjar mögel bildas, vilket kan vara farligt för hälsan.

Om CO2-koncentrationen ligger över 1000 ppm (miljondelar) minskas hjärnans koncentrationsförmåga; från 2000 ppm och uppåt kan man drabbas av utmattning eller till och med huvudvärk. CO2-nivån i inomhusluften är en utmärkt indikator på hur lokalen används och hur många som vistas där och visar därför indirekt om det finns risk för biologiska föroreningar, som covid-19-viruset till exempel. Om CO2-värdet är högt på grund av ökad beläggning och begränsad luftväxling blir risken för att utsättas för smittsamma aerosoler också hög.

Eftersom luftcirkulation varken filtrerar luften eller tillför någon friskluft så är inte det heller någon bra lösning. Tvärtom, starka luftströmmar med ofiltrerad luft hjälper bara till att sprida partiklar och smittämnen inne i lokalen. Ett ventilationssystem med central luftkonditionering behövs för att förse zonerna med frisk, filtrerad och konditionerad luft.

Luftbehandlingssystem förser vanligtvis flera zoner i en byggnad med luft. Det är viktigt att varje rum försörjs med exakt rätt mängd friskluft. Om antalet människor i ett rum ökar, som i ett större konferensrum till exempel, så borde förstås även luftförsörjningen ökas i motsvarande grad. Dessutom måste den förorenade luften ledas ut ur rummet. För att det ska fungera måste zonerna och rummen försörjas individuellt med variabel luftvolym (VAV) baserat på mätningar av luftkvaliteten.

Luft som är förorenad eller innehåller smittämnen måste ledas ut ur rummet. Det är viktigt att rummet får exakt så mycket friskluft som behövs, för att förhindra att koncentrationen av smittsamma aerosoler stiger. För att detta ska säkerställas måste områden och rum försörjas separat med variabel luftvolym (VAV).

För att förhindra att smittämnen kommer in i lokalerna via tilluftskanalerna måste lämpliga filter integreras i luftbehandlingssystemet och sedan bytas ut när föroreningarna i dem blir för stora. Tryckgivare och mätningar av det dynamiska luftflödet kan användas för att mäta filtrens användningsgrad eller föroreningsgrad.

Centrala luftbehandlingssystem och luftfördelningssystem kan kontrollera tilluftens kvalitet centralt när som helst. Givare för temperaturen, luftfuktigheten och luftkvaliteten mäter tilluften konstant och upptäcker och korrigerar avvikelser omedelbart.

Inomhusluftkvaliteten kan mätas antingen i rummet eller i frånluftskanalen (returen). Att mäta tilluften säger ingenting om inomhusluftkvaliteten i rummet, utan det mäter bara den friska och konditionerade luften som tillförs från luftbehandlingssystemet.

Om inomhusluftkvaliteten mäts i rummet måste man välja installationsplatsen noga så att mätresultaten blir korrekta. Installationsplatsen bör sitta på ca 1,5 m höjd och på minst 50 cm avstånd från den intilliggande väggen. Den bör inte vara utsatt för direkt solljus och den bör inte sitta på en extern vägg. Dessutom bör man undvika installationsplatser ovanför radiatorer, direkt bredvid dörrar, i nischer (t.ex. hyllor) eller bakom gardiner.

Man kan även välja att göra mätningen i kanalen som leder bort den använda luften från rummet. Man måste visserligen tänka lite mer på var en rumsgivare ska placeras, men fördelarna jämfört med en kanalgivare är att den sitter direkt synlig för personerna i rummet som kan få direkt feedback om temperaturen och inomhusluftkvaliteten via en display eller indikeringslampor.

I system med variabla luftvolymer för behovsstyrd ventilation varierar differenstrycket beroende på luftflödet. I det här fallet är det därför inte lämpligt att använda en tryckbrytare för att övervaka filtrets status; lösningen är i stället en differenstryckgivare. Lufttryckbrytare är ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt att övervaka filtren i system med konstant luftvolymflöde.

Häng med i vår utbildning och våra webbinarier om inomhusluftkvalitet

Syftet med våra HVAC-webbinarier och -utbildningsprogram är att vidareutbilda erfarna servicetekniker, fastighetsförvaltare, distributörer, styr- och reglerinstallatörer och fastighetsägare om verkliga problem och lösningar för inomhusluftkvalitet och vikten av boendes hälsa och effektiv systemprestanda. Våra evenemang anordnas och hålls över hela världen.

Fler ämnen om inomhusluftkvalitet

Har du fler frågor om inomhusluftkvalitet?