Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

De sju viktigaste punkterna för hälsosam inomhusluft

Vi tillbringar i genomsnitt ca 90% av vår tid inomhus och andas in ca 12,000 liter luft varje dag. Vi utgår från att luften i byggnader är ”ren” och att den inte skadar vår hälsa. Därför är det häpnadsväckande att se hur lite de flesta vet om inomhusluftens kvalitet på arbetsplatsen. Viktiga variabler som luftfuktighet, andelen CO2 eller VOC-koncentration mäts mycket sällan och visas nästan aldrig.

Belimo intervjuade teknikkonsulter och experter inom ventilationsbranschen runt om i världen för att ta reda på vilka prioriteringar som gäller för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat i byggnader. Under processen fastställdes 7 viktiga faktorer för att säkerställa hälsosam inomhusluft i kommersiella byggnader.

  1. Konsekvent och pålitlig mätning, indikering och övervakning av inomhusluftens kvalitet
  2. Exakt luftmängd till zonen och kontrollerad bortföring av förorenad luft
  3. Välutformad luftomblandning och luftflödesmönster
  4. Aktiv trycksättning av klimatskal och utrymmen
  5. Korrekt reglering av temperatur och luftfuktighet
  6. Effektiv filtrering
  7. Korrekt mängd utomhusluft
     

1. Konsekvent och pålitlig mätning, indikering och övervakning av inomhusluftens kvalitet

Luftfuktighet, CO2-halt och VOC-koncentration ska helst mätas med givare så att luftkvaliteten kan övervakas. Detta är viktigt eftersom endast uppmätta variabler kan regleras. Med tanke på detta bör både mätning och visning av dessa värden vara de lägsta kraven för mätning av inomhusluftens kvalitet.

Fukt
Den relativa luftfuktigheten inomhus bör hållas mellan 40 och 60%. I torr luft kan små droppar från en smittad person som pratar eller nyser lätt avdunsta och viruset färdas ut i rummet som en lätt aerosol. Om luftfuktigheten är högre avdunstar inte de små dropparna lika lätt och faller ned till golvet innan de når personen. Risken att smittas av bakterier eller virus är därför avsevärt högre i torr luft, eftersom slemhinnorna torkar ut och försvagar immunsystemet.

CO2
En CO2-koncentration över 1000 ppm (parts per million) minskar hjärnans koncentrationsförmåga; vid värden över 2000 ppm blir det allt svårare att koncentrera sig, man blir trött eller får huvudvärk. CO2-nivån i inomhusluften är en utmärkt indikator på om det finns risk för biologisk förorening, till exempel av covid-19-virus. Om CO2-värdet är högt på grund av ökad beläggning och begränsad luftväxling kan det resultera i en hög potentiell risk från smittsamma aerosoler.

VOC
Flyktiga organiska föreningar (VOC) är organiska föreningar som kommer från olika källor som parfym, färg, skrivare, mattor, byggnadsmaterial och rök. Även låga koncentrationer av VOC kan irritera ögon, näsa eller hals och indikera otillräckligt intag av friskluft.Även låga koncentrationer av VOC kan irritera ögon, näsa eller hals och indikera otillräckligt intag av friskluft.

Det är viktigt att de här variablerna mäts med lämpliga givare så att rätt åtgärder kan vidtas, såsom ventilation, luftrening eller luftbefuktning.

2. Exakt luftmängd till zonen och kontrollerad bortföring av förorenad luft

Centrala ventilationsenheter försörjer normalt flera zoner i byggnaden med luft. Det är viktigt att varje rum försörjs med exakt rätt mängd friskluft. Om antalet människor i rummet ökar, till exempel i större mötesrum, bör lufttillförseln ökas därefter. Dessutom måste den förorenade luften ledas ut ur rummet. För att detta ska säkerställas måste områden och rum försörjas separat med variabel luftvolym (VAV). Om till exempel en rumsgivare detekterar hög CO2-halt öppnas VAV-enheterna och rummet fylls med frisk luft.

3. Välutformad luftomblandning och luftflödesmönster

Den avgörande faktorn för lufthygien är sättet som luften strömmar in i rummet på och hur den leds ut igen. Helst ska friskluften strömma nerifrån och upp förbi en person för att sedan ledas ut ur rummet. Inomhusluften får inte virvla runt i rummet flera gånger eller fastna i vissa zoner i rummet. Moderna luftflödessimuleringar kan användas för att ingående studera vanliga flödesmönster i ett rum. Rätt konstruerade luftutsläpp som är rätt placerade och rätt riktade kan förebygga problem med lufthygienen.

4. Aktiv trycksättning av klimatskal och utrymmen

Lufthygienen i ett rum påverkas även negativt av oönskade luftströmmar som kommer in i ett område utifrån (till exempel från en hårt trafikerad gata) eller från andra rum (till exempel en kafeteria). Det här förekommer vanligtvis när lufttrycksförhållandena inte är korrekt balanserade. Särskilt spridningen av aerosoler som innehåller covid-19 i byggnader är ett hett ämne just nu när man diskuterar korskontaminering mellan olika rum. Att använda VAV-regulatorer för till- och frånluften inomhus och olika differenstryckgivare och regulatorer för olika områden kan förhindra att sådant oönskat luftflöde bildas.

5. Korrekt reglering av temperatur och luftfuktighet.

I ett centralt ventilationssystem kan tilluften regleras relativt exakt till önskad temperatur i luftbehandlingsenheten med uppvärmnings- eller kylbatterier. Reglerenheter av hög kvalitet vid batterierna, som exempelvis Belimo Energy Valve™, garanterar att detta inte bara görs noggrant utan även energieffektivt.

Förutom temperatur är även luftfuktigheten en viktig faktor för hälsosam inomhusluft. Om aerosoler eller virus som finns i ett rum kommer i kontakt med torra slemhinnor är risken för infektion väldigt hög. Det har också visats att virus på torra ytor överlever längre än under fuktigare förhållanden. Korrekt befuktning av tilluften (40–60 % relativ luftfuktighet) är därför en grundläggande faktor för säker inomhusluft.

6. Effektiv filtrering.

För att damm inte ska komma in genom tilluftskanaler måste filter installeras i luftbehandlingssystemet. I system där en del av frånluften blandas med tilluften igen måste lämpliga filter användas för att förhindra spridning av smittsamma mikrober (HEPA-filter H13 enligt EN1822:2009). Tryckgivare och dynamisk luftflödesmätning kan användas för att övervaka filtrens effektivitet. Om filtrets kontaminering ökar, ökar även tryckfallet i filtret. Genom att mäta det volymetriska flödet genom filtret kan man fastställa relativt exakt om och när filtret måste bytas.

7. Korrekt mängd utomhusluft

Många mindre och medelstora byggnader som inte fungerar som bostadshus har ingen automatiserad friskluftsförsörjning. Alltför ofta antas det att användarna själva ventilerar genom att öppna ett fönster då och då. Om man inte gör det kan koncentrationen av smittsamma aerosoler öka stort. Ett ventilationssystem med central luftkonditionering är därför en del av standardutrustningen när nya byggnader planeras eller vid renoveringar.Många länder har därför utfärdat rekommenderade eller till och med obligatoriska standarder för mekanisk ventilation i kommersiella fastigheter och obligatoriska minimivärden för luftväxling, beroende på typen av fastighet och antalet boende (t.ex. ventilationskraven i ASHRAE 62.1).Andra åtgärder fokuserar på den dåliga luftkvaliteten som finns i innerstäderna i många länder. I idealfallet ska utomhusluftens olika variabler mätas innan luften tillförs mekaniskt till byggnaden. Ett automatiserat system kan tillföra mer utomhusluft när utsläppsnivåerna från trafiken och industrin är lägre och sedan återgå till de minsta tillåtna ventilationsnivåerna när utsläppsnivåerna ökar igen.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Krav på fastighetsteknik från ett medicinskt perspektiv

Dr Walter Hugentobler är en akademisk och medicinsk rådgivare med 30 års erfarenhet i fråga om förhållandet mellan inomhusluftens kvalitet, byggnader och hälsa. I den här presentationen ger han ett recept på en varierad, balanserad och hälsosam mikrobiom i bostäder och kontorslokaler. Hans önskelista för HVAC-företag för att skydda hälsan hos de boende bekräftar Belimos bidrag till hälsosam inomhusluft.

Ladda ner hela presentationen från Dr Hugentobler:

Inomhusluftkvalitetens inverkan på vår hälsa

Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12,000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilken enorm inverkan inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande. Belimo delar med sig av sina kunskaper om luftfuktighet, flyktiga organiska föreningar (VOC) och centrala luftbehandlingssystem och ger värdefulla rekommendationer för ett hälsosamt inneklimat.

En studie om påverkan av luftkvalitet i skolor

Plattformen MeineRaumluft.ch förenade sina krafter med lärarförbundet i Zürich (Zürcher Lehrerverband) och lungorganisationen i Zürich (Organisation Lunge Zürich) för att undersöka hur luftkvalitet påverkar elever och lärare. I november 2016 installerade MeineRaumluft.ch mätanordningar i fler än 250 klassrum.

Läs studien för att se hur lärarnas och elevernas ventilationsrutiner påverkades genom att mätanordningar installerades.

Våra produkter för hälsosammare inomhusluft

Givare från Belimo – grunden för komfort

Belimos HVAC-givare erbjuder överlägsen tillförlitlighet, installeras enkelt och integreras smidigt i större fastighetsautomationssystem. Den innovativa och verktygsfria kapslingskonstruktionen möjliggör snabb installation, enkel igångkörning och ger IP65/NEMA 4X-skydd. Produktsortimentet omfattar noggranna givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, CO2 och flyktiga föreningar (VOC) i rör- och kanalapplikationer.

Besök våra lokala webbplatser för mer information: