Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Primene pritiska
u izolovanim prostorijama

Kontrolisani klimatizovani vazduh u izolovanim prostorijama

Prenošenje patogena može se sprečiti izolovanjem ili fizičkim odvajanjem jedne ili više osoba od drugih delova društva. Ljudi i njihova okolina mogu biti zaštićeni od pacijenata sa zaraznim bolestima ili imunokompromitovani pacijenat od infektivnih patogena. U bolnicama se za tu svrhu uspostavljaju posebne sobe za izolaciju ili odeljenja koja su potpuno izolovana . Glavni fokus ovih mera su lekari i medicinsko osoblje, koji mogu da prekinu puteve infekcije pridržavajući se specifičnih higijenskih smernica.

Prostorije za izolaciju operišu sa negativnim ili pozitivnim odnosom pritiska u prostoriji u odnosu na okolinu, odnosno sa blagim povišenim pritiskom ili blagim negativnim pritiskom, u zavisnosti od slučaja upotrebe.

Potrebna razlika pritiska se stvara razlikom između dovedenog i izvučenog vazduha. Koncept ventilacije je stoga zasnovan na kombinaciji volumetrijskog protoka i kontrole pritiska u prostoriji koji je precizno usklađen sa odgovarajućom zonom.

Nova, modularna struktura asortimana univerzalnih regulatora za promenljivu zapreminu vazduha (VAV) (sada sa integrisanim ∆p senzorom) olakšava kreiranje idealne kombinacije regulatora i motorizacije klapne za bilo koju primenu VAV, pritiska u kanalima i pritiska u prostoriji.

Postoje tri glavne primene pritiska u prostoriji:

- Jednostavna kontrola pritiska u prostoriji (direktna kontrola klapne za dovod ili odvod vazduha),
- Simultana kontrola zapreminskog protoka/pritiska u prostoriji (kontrola bajpasa klapne paralelno sa klapnom za odvod vazduha) i
- Kaskadna kontrola pritiska u prostoriji i volumetrijskog protoka.

Ove često primenjivane primene pritiska u prostoriji su objašnjene u nastavku korišćenjem pojednostavljenih dijagrama.

Kontrolisanje "nepropusnih" prostorija sa umerenim stopama curenja/prelivanja


Regulator pritiska u prostoriji VRU-M1R-BAC (A, u odvodnom vazduhu u primeru) beleži pritisak vazduha u prostoriji. Ovo se upoređuje sa referentnom vrednošću i klapna se podešava na specificiranu zadatu vrednost pritiska u prostoriji korišćenjem rešenja pokretača idealno prilagođenog primeni.

Odgovarajuća VAV jedinica (dovodni vazduh) je odgovorna za neophodnu brzinu razmene vazduha na osnovu sobne temperature ili kvaliteta vazduha.

Kontrolisanje prostorija sa niskom stopom curenja/prelivanja pomoću bajpas klapne

Dve VAV jedinice (A, B) kontrolišu potrebnu brzinu razmene vazduha. Obe jedinice se kontrolišu paralelno na osnovu sobne temperature ili kvaliteta vazduha.

Regulator sobnog pritiska VRU-M1R-BAC (C) upoređuje pritisak u prostoriji sa definisanom referentnom vrednošću, a zatim kontroliše bajpas klapnu na određenu zadatu vrednost pritiska u prostoriji. Bajpas klapna je adekvatno dimenzionisana za nepropusnost prostorije i omogućava visok nivo tačnosti upravljanja.

Režim rada "odnos pozitivnog/negativnog pritiska" može se prebaciti na trenutne zahteve za rad bolnice.

Kaskadna kontrola pritiska u prostoriji i volumetrijskog protoka za hermetičke prostorije

Hermetički nepropusne prostorije postavljaju povećane zahteve za kontrolni sistem.

Minimalna curenja u prostoriji ne dozvoljavaju prirodnu kompenzaciju uobičajenih tolerancija zapreminskog protoka.

Ovo postavlja visoke zahteve za kontrolnu opremu.

Dve VAV jedinice (A, B) su odgovorne za potrebnu brzinu razmene vazduha i kontrolišu se paralelno na osnovu sobne temperature ili kvaliteta vazduha.

Dodatni regulator pritiska u prostoriji (C, bez motorizacije) pokreće pomeranje zadate vrednosti na VAV jedinici (B).

Režim rada "odnos pozitivnog/negativnog pritiska" može se prebaciti na trenutne zahteve.

Opis proizvodnog programa VAV-univerzalnih regulatora

Primene

- Zapreminski protok VAV/CAV
– Sumiranje zapreminskog protoka
– Pritisak u kanalu
– Pritisak u prostoriji sa promenljivim režimom rada "odnos pozitivnog/negativnog pritiska"

Rešenja pokretača

- Rotacioni pokretač
- Sigurnosni rotacioni pokretač
- Veoma brzi rotacioni pokretač
- Veoma brzi sigurnosni rotacioni pokretač

Upravljanje

– Konvencionalno upravljanje 0...10 V/2...10 V
–  BACnet i Modbus uklj. Hybrid režim, MP-Bus
–  Može se uključiti pomoću aplikacije Belimo Assistant

Alati

– Belimo Assistant aplikacija (iOS, Android)
– Bežična veza alata preko NFC (Bluetooth)
– Alat za konfigurisanje zasnovan na računaru dostupan je za proizvođače VAV-a

 

 

Pouzdane primene pritiska u prostoriji zahtevaju savršeno usklađene kombinacije regulatora/klapni. VAV-universalne komponente su stoga dostupne samo od proizvođača VAV jedinica.

Uticaj kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru na naše zdravlje

Ljudi provode oko 90 procenata svog vremena u zatvorenom prostoru i udišu 12.000 litara vazduha dnevno. Stoga je važno razumeti snažan uticaj koji kvalitet vazduha u zatvorenom ima na naše blagostanje. Belimo deli svoje duboke uvide u efekte unutrašnje vlažnosti, isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i sistema centralnog tretmana vazduha i predstavlja vredne predloge za vaše zdravlje.

Pročitajte više: