Položky vo vašom priečinku sťahovania

Priečinok sťahovania je prázdny
pol. v priečinku sťahovania

!

Aplikácie tlaku
v izolovaných miestnostiach

Regulovaný klimatizovaný vzduch v izolovaných miestnostiach

Prenosu patogénov možno zabrániť izoláciou alebo fyzickým oddelením jednej alebo viacerých osôb od iných častí spoločnosti. Ľudia a ich okolie môžu byť chránení pred pacientmi s infekčnými chorobami alebo pacienti so zníženou imunitou pred infekčnými patogénmi. V nemocniciach sú na tento účel zriadené špeciálne izolačné miestnosti alebo kompletné izolačné oddelenia. Hlavným zameraním týchto opatrení sú lekári a ošetrujúci personál, ktorí môžu prerušiř šírenie infekcie dodržiavaním špecifických hygienických pokynov.

Izolačné miestnosti sú prevádzkované so záporným alebo kladným pomerom tlaku v miestnosti k okoliu, teda s miernym pretlakom alebo miernym podtlakom v závislosti od prípadu použitia.

PPožadovaný tlakový rozdiel vzniká rozdielom medzi privádzaným a odvádzaným vzduchom. Koncepcia ventilácie je preto založená na kombinácii objemového prietoku a regulácie tlaku v miestnosti, ktorá je presne prispôsobená príslušnej zóne.

Nová modulárna štruktúra produktového radu regulátorov VAV-Universal (teraz s integrovaným snímačom ∆p) uľahčuje vytvorenie ideálnej kombinácie motorizácie regulátora a klapky pre akúkoľvek aplikáciu VAV, tlaku v potrubí a tlaku v miestnosti.

Existujú tri hlavné aplikácie tlaku v miestnosti:

- Jednoduchá regulácia tlaku v miestnosti (priame ovládanie klapky privádzaného vzduchu alebo odvádzaného vzduchu),
- Súčasná regulácia objemového prietoku/tlaku v miestnosti (regulácia obtokovej klapky paralelne s klapkou odvádzaného vzduchu) a
- Kaskádová regulácia tlaku v miestnosti a objemového prietoku.

Tieto často realizované aplikácie tlaku v miestnosti sú vysvetlené nižšie pomocou zjednodušených diagramov.

Ovládanie „nevzduchotesných“ miestností s miernym únikom/pretečením


Regulátor izbového tlaku VRU-M1R-BAC (A, v príklade odvádzaného vzduchu) zaznamenáva tlak vzduchu v miestnosti. To sa porovná s referenčnou hodnotou a klapka sa nastaví na špecifikovanú hodnotu tlaku v miestnosti pomocou riešenia pohonu ideálne vhodného pre danú aplikáciu.

Príslušná jednotka VAV (privádzaný vzduch) je zodpovedná za potrebnú výmenu vzduchu v závislosti od teploty v miestnosti alebo kvality vzduchu.

Riadenie miestností s nízkou mierou úniku/pretečením pomocou obtokovej klapky

Dve jednotky VAV (A, B) riadia požadovanú rýchlosť výmeny vzduchu. Obe jednotky sú riadené paralelne na základe izbovej teploty alebo kvality vzduchu.

Regulátor tlaku vmiestnosti VRU-M1R-BAC (C) porovnáva tlak v miestnosti s definovanou referenčnou hodnotou a potom riadi obtokovú klapku na špecifikovanú žiadanú hodnotu tlaku v miestnosti. Obtoková klapka je adekvátne dimenzovaná na tesnosť miestnosti a umožňuje vysokú presnosť regulácie.

Prevádzkový režim „pozitívny/negatívny pomer tlaku“ možno prepínať podľa aktuálnych požiadaviek na prevádzku v nemocnici.

Kaskádová regulácia tlaku v miestnosti a objemového prietoku pre vzduchotesné miestnosti

Vzduchotesné miestnosti kladú zvýšené nároky na riadiaci systém.

Minimálne netesnosti v miestnosti neumožňujú prirodzenú kompenzáciu bežných tolerancií objemového prietoku.

To kladie vysoké nároky na riadiace zariadenie.

Obe jednotky VAV (A, B) sú zodpovedné za požadovanú rýchlosť výmeny vzduchu a sú riadené paralelne na základe izbovej teploty alebo kvality vzduchu.

Prídavný regulátor izbového tlaku (C, bez motorizácie) spúšťa posun požadovanej hodnoty na jednotke VAV (B).

Prevádzkový režim „pozitívny/negatívny pomer tlaku“ možno prepínať podľa aktuálnych požiadaviek.

Popis rady produktov regulátora VAV-Universal

Aplikácie

– Objemový prietok VAV/CAV
– Sumarizácia objemového prietoku
– Tlak v potrubí
– Izbový tlak s prepínateľným prevádzkovým režimom „pomer kladného/záporného tlaku“

Riešenia pohonov

– Rotačný pohon
– Rotačný pohon zabezpečený proti zlyhaniu
– Veľmi rýchlo bežiaci rotačný pohon
– Veľmi rýchlo bežiaci rotačný pohon zabezpečený proti zlyhaniu

Regulácia

– Konvenčné riadenie 0...10 V/2...10 V
–  BACnet a Modbus vrát. Hybrid Mode, MP-Bus
–  Dá sa prepínať pomocou aplikácie Belimo Assistant

Nástroje

– Aplikácia Belimo Assistant (iOS, Android)
- Bezdrôtové pripojenie nástroja cez NFC (Bluetooth)
– Konfiguračný nástroj na báze počítača dostupný pre výrobcov VAV

 

 

Spoľahlivé aplikácie izbového tlaku vyžadujú dokonale zladené kombinácie regulátora/klapky. Komponenty univerzálneho VAV-Universal sú preto dostupné len od výrobcov jednotiek VAV.

Vplyv kvality vzduchu v interiéri na naše zdravie

Ľudia trávia približne 90 percent svojho času v uzavretých priestoroch a denne dýchajú 12 000 litrov vzduchu. Je preto dôležité pochopiť, aký silný vplyv má kvalita vnútorného vzduchu na našu pohodu. Spoločnosť Belimo sa delí o svoje hlboké poznatky o vplyve vnútornej vlhkosti, VOC a centrálnych systémov úpravy vzduchu a predkladá cenné návrhy pre vaše zdravie.

Ďalšie informácie o: