Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Podstawa
zrównoważonej działalności przedsiębiorstwa

U podstaw każdego aspektu naszej działalności leży ład korporacyjny oparty na wartościach, które odzwierciedlają zaangażowanie w działania na rzecz zapewniania najwyższej jakość, nienagannych praktyk biznesowych i zrównoważonego rozwoju.

Zarząd jest najwyższym organem zarządzającym Belimo i odpowiada za decyzje dotyczące strategii zrównoważonego rozwoju Grupy oraz określenie polityki korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, kryteriów ESG (Environmental, Social and Governance - dbałość o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) i zgodności z przepisami. W Belimo działają trzy komitety. W szczególności komitet zarządu ds. audytu odpowiada za sprawozdawczość i zgodność z przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i kryteriów ESG, jak również za zgodność z przepisami dotyczącymi produktów i działalności.

Komitet wykonawczy jest natomiast odpowiedzialny za zrównoważony rozwój i kryteria ESG, a komitet ds. zrównoważonego rozwoju (SCC) zajmuje się kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi produktów i działalności.

Zgodność z przepisami dotyczącymi produktów i działalności

Firma Belimo jest w pełni zaangażowana w zrównoważony rozwój oraz dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. Działalność Belimo jest oparta na dążeniu do pełnej zgodności z prawem i przepisami. Wymagania dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi produktów i działalności stale rosną. Z tego powodu musimy stale monitorować tendencje prawne i przygotowywane przepisy, normy i zasady oraz oceniać, czy i kiedy należy je wdrożyć.

W 2022 r. Zarząd Grupy utworzył dział grupy ds. zrównoważonego rozwoju i zgodności z przepisami, który ma za zadanie kierować wszystkie działania korporacyjne związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zgodnością z przepisami dotyczącymi produktów i działalności, a także je koordynować. Odpowiedzialność zespołu ds. zgodności z przepisami dotyczącymi produktów i działalności obejmuje wszystkie wymagania wynikające z przepisów i norm, które dotyczą bezpośrednio projektowania i opracowywania, zakupów, produkcji, montażu i dystrybucji produktów oraz usług. W porozumieniu z odpowiednimi działami grupy prowadzi wszystkie globalne inicjatywy.

Dodatkowe informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi produktów i działalności zamieszczono w następujących dokumentach:

System zarządzania

Belimo utrzymuje i wdraża system zarządzania jakością i środowiskiem (QEMS), który obejmuje wszystkie obiekty i wszystkich pracowników Belimo. Jest on utrzymywany przez dział ds. zintegrowanego systemu zarządzania grupy i wdrażany poprzez sieć specjalistów ds. jakości i środowiska w organizacjach regionalnych. Spółki zależne Belimo wdrażają system zarządzania grupy i dostosowują go do krajowych wymogów prawnych i regulacyjnych.

We wszystkich głównych obiektach Zintegrowany system zarządzania Belimo jest poddawany regularnym audytom prowadzonym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. System zarządzania oraz jego wdrożenie są stale doskonalone dzięki audytom wewnętrznym i regularnym ocenom wyników dotyczących jakości i środowiska.

Certyfikaty systemu zarządzania można pobrać: