Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Bierzemy na siebie odpowiedzialność

Misja firmy

Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i uczyniła go częścią swojej strategii.

Firma Belimo bezpośrednio dąży do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Opracowując strategie, wytyczne i procedury zgodne z zasadami UN Global Compact, Belimo nie tylko postępuje odpowiedzialnie, troszcząc się o przyszłość ludzkości i naszej planety, lecz także przygotowuje grunt pod długofalowy sukces naszej branży.

Zasady dotyczące dziedzin, takich jak prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska i zwalczanie korupcji, są zgodne z wartościami i kodeksem postępowania Belimo. 

  • Firma Belimo przestrzega obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony środowiska na wszystkich poziomach, a nawet wykracza poza te wymagania. 
  • Troszczymy się o oszczędne korzystanie z naszych zasobów oraz oczekujemy takiego samego postępowania od naszych pracowników i dostawców. Unikamy korzystania z materiałów, które stanowią zbędne zagrożenie dla środowiska i są trudne do utylizacji.
  • Jesteśmy świadomi poziomu zużycia energii podczas wytwarzania oraz eksploatacji naszych produktów i dlatego projektujemy innowacyjne urządzenia, pozwalające na efektywne korzystanie z zasobów.
  • Analizujemy kluczowe aspekty naszego wpływu na środowisko i nieustannie doskonalimy nasze procesy, ograniczając ich oddziaływanie na środowisko. 
  • Dążymy do dostarczania naszym klientom produktów pozwalających zwiększyć efektywność energetyczną instalacji, w których są stosowane.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Ocena naszego wpływu

Dla firmy Belimo zrównoważony rozwój oznacza nie tylko minimalizowanie bilansu emisji CO2 związanej z jej procesami biznesowymi, lecz także zwiększanie pozytywnych skutków stosowania jej produktów.

Produkty Belimo ułatwiają zastosowanie rozwiązań zapewniających mierzalny zrównoważony rozwój w zakresie oszczędności energii podczas użytkowania instalacji HVAC w budynkach. Instalacje te zużywają energię, zapewniając idealny komfort osób przebywających w budynkach oraz pomieszczeniach. System regulujący pracę instalacji HVAC, z którym są zintegrowane urządzenia obiektowe Belimo, został zaprojektowany z myślą o zarówno precyzyjnym regulowaniu parametrów wpływających na komfort w pomieszczeniach (temperatura, wilgotność, stężenie CO2), jak i efektywnym energetycznie sterowaniu instalacją HVAC. Belimo ustanawia standardy dotyczące efektywności energetycznej podzespołów regulacyjnych, np. w dziedzinie energooszczędnych siłowników, zaworów kulowych zapewniających szczelne zamknięcie bez przecieków lub zaworów Belimo Energy Valve™ umożliwiających optymalizowanie przepływu energii cieplnej w budynkach. 

6-etapowe modelowanie

Aby ilościowo określić oszczędności energii uzyskiwane dzięki produktom Belimo, opracowaliśmy model służący do oceniania wpływu urządzeń obiektowych w całym okresie ich eksploatacji w typowej instalacji HVAC. Modelowanie wpływu na zużycie energii odbywa się na przykładzie typowej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej z jedną centralą wentylacyjną, 25 wylotami powietrza oraz regulacją zmiennego przepływu powietrza (VAV). Założono przy tym typowe zapotrzebowanie na ogrzewania i chłodzenie w pomieszczeniach oraz zużycie energii elektrycznej w celu zapewnienia wentylacji. Na podstawie tego modelu obliczono następnie oszczędności energii, zapewniane przez dwa rodzaje typowych urządzeń obiektowych Belimo, które są często sprzedawane do takich zastosowań. Jako urządzenie do instalacji wentylacyjnej wybrano regulator VAV LMV-D3-MP. Jako urządzenia do instalacji wodnej wybrano zestaw zaworu R202516-S2 z siłownikiem LR24A-SR, często stosowany w centralach wentylacyjnych. 

Model obrazujący wpływ na zużycie energii obejmuje sześć etapów cyklu życia urządzenia obiektowego Belimo, przy założeniu okresu trwałości użytkowej 15 lat, choć w rzeczywistości okres ten często wynosi 20 i więcej lat.

Wynik obliczeń wpływu na emisję CO2

Wpływ zaworu i siłownika Belimo na oszczędności energii (etap 5) jest od 21 (w instalacji wentylacyjnej) do 32 (w instalacji wodnej) razy większy niż wpływ wszystkich czynników wejściowych, przy czym przy uwzględnieniu średniej ważonej wpływ produktów Belimo jest 24-krotnie większy. Przekłada się to zmniejszenie emisji o CO2 o 1068,28 kg CO2e netto na każdy zawór i siłownik podczas 15-letniego cyklu eksploatacji. W przypadku siłowników w instalacji wentylacyjnej wartość ta wynosi 1051,71 kg CO2e na jedno urządzenie. Biorąc pod uwagę fakt, że firma w 2020 roku dostarczyła 5 milionów nowych siłowników do instalacji wentylacyjnych oraz 1,9 miliona zaworów i siłowników, urządzenia te zapobiegną emisji 7,3 milionów ton CO2e w trakcie swego cyklu życia. Wartość ta odpowiada emisji generowanej przez samochód klasy średniej, który objechał Ziemię 560 000 razy.

Gdyby wszystkie zawory strefowe były zaworami Belimo ZoneTight™

Symulacja energetyczna porównująca zawory Belimo ZoneTight™ z zaworami o małym skoku/łopatkowymi wykazała oszczędność energii wynikającą z 
a) energooszczędnej pracy silników Belimo i 
b) mniejszego zużycia energii cieplnej i mniejszej energii pobieranej przez pompy, dzięki zaworom zapewniającym szczelne zamknięcie (patrz plik Excel poniżej). 
Symulacja wykazała roczne zmniejszenie emisji o 4,12 / 13,94 kg CO2e. Szacuje się, że obecnie na całym świecie zainstalowanych jest 55 milionów zaworów strefowych. Gdyby wszystkie te zawory były zaworami Belimo ZoneTight™, można by zapobiec emisji 440 000 ton CO2 rocznie, co odpowiada emisji spowodowanej przez średniej klasy samochód, który objechał Ziemię prawie 35 000 razy. Kompaktowe urządzenia, wiele korzyści.

Jedna z największych instalacji fotowoltaicznych w stanie Connecticut, USA

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 876 kW w siedzibie Belimo Americas obejmuje 2192 wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych i będzie generować około 1 megawatogodziny energii elektrycznej rocznie. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej na zaspokojenie części zapotrzebowania firmy Belimo na energię eliminujemy emisje rzędu 857 ton gazów cieplarnianych, co jest odpowiednikiem rocznej emisji wynikającej z zasilania 100 domów w Connecticut.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, na którym James Furlong, prezes Belimo Americas, ogłasza ukończenie budowy instalacji fotowoltaicznej.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Firma Belimo jest dumnym członkiem organizacji World Alliance for Efficient Solutions utworzonej przez Solar Impulse Foundation.

Zadaniem Solar Impulse Foundation jest zebranie 1000 innowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie standardy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Z dumą informujemy, że zawór Belimo Energy Valve™ dołączył do grupy tych rozwiązań i uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution.

W celu zapewnienia większej przejrzystości danych dla zainteresowanych stron firma Belimo postanowiła dalej rozwijać sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju opartą na międzynarodowych wytycznych GRI (Global Reporting Initiative). GRI jest organizacją pozarządową tworzącą systematyczne i kompleksowe wytyczne, które stały się globalnym standardem ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przez korporacje i inne organizacje.

Swisscleantech to stowarzyszenie biznesowe. Mamy około 500 członków ze wszystkich sektorów. Nasi członkowie są zaangażowani w ochronę klimatu i dlatego podpisali naszą kartę. Razem zmieniamy politykę i społeczeństwo i zapewnimy, że Szwajcaria będzie neutralna pod względem emisji CO2 najpóźniej do 2050 roku. Tak działa biznes przyjazny dla klimatu.

Komunikacja i społeczeństwo

Wartości i kodeks postępowania odzwierciedlają odpowiedzialność społeczną firmy Belimo, nie tylko w ramach samego przedsiębiorstwa, lecz także w środowisku biznesowym. Spółki zależne Belimo udzielają wsparcia różnorodnym organizacjom non-profit na poziomie lokalnym, jak również organizatorom wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Najcenniejszym zasobem firmy są pracownicy. Ich zdrowie, bezpieczeństwo i satysfakcja są priorytetowo traktowane przez firmę. Wewnętrzny program szkoleń sprawia, że pracownicy zawsze posiadają wiedzę i umiejętności adekwatne do zakresu swoich obowiązków.

Uczciwość w działaniu

Firma Belimo dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. Każdy pracownik jest zachęcany do zgłaszania przypadków naruszenia zasad swobodnej konkurencji, przepisów dotyczących eksportu i importu, ochrony środowiska oraz zasad BHP, a także przypadków korupcji, oszustwa i defraudacji. Mamy zero tolerancji dla działań stanowiących naruszenie naszego kodeksu postępowania. 

Kodeks postępowania

Misja Belimo przedstawia najważniejsze zasady postępowania i fundamentalne wartości, którymi kieruje się firma. W tworzenie kultury korporacyjnej są zaangażowani wszyscy pracownicy Belimo, dlatego konieczne jest, aby każdy z nich rozumiał i brał na siebie osobistą odpowiedzialność.

Firma Belimo jest zdeterminowana, aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. W ten sposób powinni postępować też wszyscy pracownicy. Takie nastawienie ma zarówno zasadnicze znaczenie dla podtrzymania dobrej reputacji Belimo i zapobiegania ewentualnym sankcjom cywilnym lub karnym, jak i odzwierciedla wartości Belimo.

Budynek działów produkcji, logistyki i administracji w Danbury (Connecticut, USA) powstał zgodnie z wymaganiami LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), uznawanymi za złoty standard w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Obiekty Belimo w Hinwil i Danbury są certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001. Firma Belimo corocznie zgłasza ilość zużytej energii i wyemitowanych gazów cieplarnianych do organizacji CDP (Carbon Disclosure Project).

Firma Belimo przestrzega wymogów dyrektywy RoHS, ograniczającej stosowanie substancji szkodliwych dla środowiska. Również dostawcy są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń związanych ze stosowaniem zakazanych substancji w dostarczanych częściach.