Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Bierzemy na siebie odpowiedzialność

Misja firmy

Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i uczyniła go częścią swojej strategii.

Firma Belimo bezpośrednio dąży do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Opracowując strategie, wytyczne i procedury zgodne z zasadami UN Global Compact, Belimo nie tylko postępuje odpowiedzialnie, troszcząc się o przyszłość ludzkości i naszej planety, lecz także przygotowuje grunt pod długofalowy sukces naszej branży.

Zasady dotyczące takich dziedzin, jak prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska i zwalczanie korupcji, są zgodne z wartościami i kodeksem postępowania Belimo. 

  • Firma Belimo przestrzega obowiązujących przepisów prawa i zasad ochrony środowiska na wszystkich poziomach, a nawet wykracza poza te wymagania. 
  • Troszczymy się o oszczędne korzystanie z naszych zasobów oraz oczekujemy takiego samego postępowania od naszych pracowników i dostawców. Unikamy korzystania z materiałów, które stanowią zbędne zagrożenie dla środowiska i są trudne do utylizacji.
  • Jesteśmy świadomi poziomu zużycia energii podczas wytwarzania oraz eksploatacji naszych produktów i dlatego projektujemy innowacyjne urządzenia, pozwalające na efektywne korzystanie z zasobów.
  • Analizujemy kluczowe aspekty naszego wpływu na środowisko i nieustannie doskonalimy nasze procesy, ograniczając ich oddziaływanie na środowisko. 
  • Dążymy do dostarczania naszym klientom produktów pozwalających zwiększyć efektywność energetyczną instalacji, w których są stosowane.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Ocena naszego wpływu

Firma Belimo uważa, że zrównoważony rozwój to nie tylko minimalizacja wpływu CO2 generowanego przez jej działalność na środowisko, lecz także zapewnianie pozytywnych skutków praktycznego wdrażania jej rozwiązań.

Produkty Belimo ułatwiają wdrażanie rozwiązań, które zapewniają mierzalny zrównoważony rozwój w zakresie oszczędności energii podczas eksploatacji instalacji HVAC zamontowanych w budynkach. Systemy te zużywają energię, zapewniając idealny komfort osób przebywających w budynkach oraz pomieszczeniach. System regulacji instalacji HVAC, z którym zintegrowane są urządzenia obiektowe Belimo, zaprojektowany jest z myślą o precyzyjnym sterowaniu parametrami określającym komfort pomieszczeń (temperatura, wilgotność, poziom CO2), lecz także obsługuje on procesy HVAC w najbardziej energooszczędny sposób. Belimo ustala standardy dotyczące efektywności energetycznej podzespołów, np. w zakresie energooszczędnych siłowników, szczelnych, nieprzepuszczających pęcherzyków powietrza zaworów kulowych lub zaworów Belimo  Energy Valve™, w celu zapewnienia optymalizacji przepływu energii w budynkach. 

6-etapowe modelowanie

W celu określenia pozytywnego wpływu na zużycie energii, firma Belimo opracowała model, który ocenia wpływ jej urządzeń obiektowych w odniesieniu do ich cyklu życia w typowej instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Wybrano więc typową instalację uzdatniania powietrza i wentylacji (jedna instalacja wentylacyjna [AHU] oraz 25 wylotów powietrza z regulacją zmiennej objętości powietrza [VAV]) do modelowania wpływu na zużycie energii. Założono przy tym typowe globalne obciążenia pomieszczeń w zakresie ogrzewania i chłodzenia oraz zużycie energii elektrycznej wymaganej do zapewnienia wentylacji. Na podstawie tego modelu obliczono następnie oszczędności energii, zapewniane przez dwa rodzaje typowych urządzeń obiektowych Belimo, które są często sprzedawane do takich zastosowań. Jako urządzenie do montażu po stronie dopływu powietrza wybrano siłownik LMV-D3-MP z regulacją VAV. Jako urządzenia działające po stronie dopływu wody wybrano zawór R202516-S2 w połączeniu z siłownikiem LR24A-SR. Zestaw taki jest często stosowany w instalacjach wentylacyjnych. 

Model obrazujący wpływ na zużycie energii obejmuje sześć etapów cyklu życia urządzenia obiektowego Belimo, przy założeniu okresu trwałości użytkowej o długości 15 lat, choć w rzeczywistości okres ten często wynosi 20 i więcej lat.

Wynik obliczeń wpływu na emisję CO2

Wpływ zaworu i siłownika Belimo na oszczędności energii (etap 5) jest od 21 (po stronie powietrza) do 32 (po stronie wody) razy większy niż wpływ innych czynników (średnia ważona równa 24). Powoduje to pozytywny wpływ na emisję CO2 o wielkości 1068,28 kg CO2 netto na każdy zawór i siłownik, podczas 15-letniego cyklu życia. W przypadku siłowników po stronie dopływu powietrza wartość ta wynosi 1051,71 kg CO2e na jedno urządzenie. Biorąc pod uwagę fakt, że firma w 2020 roku dostarczyła 5000000 nowych siłowników działających po stronie dopływu powietrza oraz 1900000 zaworów i siłowników, urządzenia te zapobiegną emisji CO2e na poziomie 7,6 miliona ton w trakcie swego cyklu życia. Wartość ta odpowiada emisji generowanej przez samochód średniej klasy, który objechał Ziemię 560000 razy. Dlatego te niewielkie urządzenia marki Belimo mają ogromny wpływ na zużycie energii i całe środowisko.

If All Zone Valves Were Belimo ZoneTight™ Valves

An energy simulation comparing the Belimo ZoneTight™ valves to short-stroke / paddle valves calculated energy savings from 
a) lower operation energy from Belimo motor technology and 
b) lower thermal energy and pumping energy use from tighter valves (see Excel-File below). 
The simulation shows annual savings of 4.12 / 13.94 kg CO2e. An estimated 55 million zone valves are currently installed around the world. If all of these valves were Belimo ZoneTight™ valves, 440 000 tons of CO2 emissions could be prevented every year, corresponding to negative emissions of a medium-class car touring almost 35 000 times around the world. Small devices, big impact.

Jeden z największych układów wytwarzania prądu z energii słonecznej w Connecticut, USA

Układ wytwarzania prądu z energii słonecznej o mocy 876 kW  w amerykańskiej siedzibie Belimo  obejmuje 2192 wysokowydajnych modułów słonecznych i będzie generować około 1 megawatogodziny elektryczności rocznie. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej na zaspokojenie części zapotrzebowania firmy Belimo’ na energię, eliminujemy emisje rzędu 857 ton gazów cieplarnianych, co jest odpowiednikiem rocznej emisji wynikającej z zasilania 100 domów w Connecticut.

Na tym filmie James Furlong, prezes Belimo Americas, ogłosił ukończenie budowy układu wytwarzania prądu z energii słonecznej.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Firma Belimo jest dumnym członkiem organizacji World Alliance for Efficient Solutions stworzonej przez Solar Impulse Foundation.

Zadaniem Solar Impulse Foundation jest zebranie  1000 innowacyjnych rozwiązań spełniających  wysokie standardy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Z dumą informujemy, że zawór Belimo Energy Valve™ dołączył  do grupy tych rozwiązań i uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution.

W celu zapewnienia większej przejrzystości danych dla zainteresowanych stron, firma Belimo postanowiła dalej rozwijać sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowe ramy sprawozdawczości (GRI - Global Reporting Initiative. GRI). GRI jest organizacją pozarządową tworzącą systematyczne i kompleksowe wytyczne, które stały się globalnym standardem ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju przez korporacje i inne organizacje.

Swisscleantech is a business association. We have around 500 members from all sectors. Our members are committed to the climate and have therefore signed our charter. Together we move politics and society and ensure that Switzerland is CO2 neutral by 2050 at the latest. This is how climate-friendly business works.

Komunikacja i społeczeństwo

Wartości i kodeks postępowania odzwierciedlają odpowiedzialność społeczną firmy Belimo , nie tylko w ramach samego przedsiębiorstwa, lecz także w środowisku biznesowym. Spółki zależne Belimo udzielają wsparcia różnorodnym organizacjom non-profit na poziomie lokalnym, jak również organizatorom wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Najcenniejszym zasobem firmy są pracownicy. Ich zdrowie, bezpieczeństwo i zadowolenie są priorytetowo traktowane przez firmę. Wewnętrzny program szkoleń sprawia, że pracownicy zawsze posiadają wiedzę i umiejętności adekwatne do zakresu ich obowiązków.

Uczciwość w działaniu

Belimo is determined to conduct its business in compliance with high ethical standards and applicable law. Everybody is encouraged to report violations of free competition, export/import regulations, environmental protection and occupational safety or cases of corruption, fraud and embezzlement. We do not tolerate actions that violate the law or our Code of Conduct. 

Kodeks postępowania

Misja Belimo przedstawia najważniejsze zasady postępowania i fundamentalne wartości, którymi kieruje się firma. W tworzenie kultury korporacyjnej zaangażowani są wszyscy pracownicy Belimo, dlatego konieczne jest, aby każdy z nich rozumiał i brał na siebie osobistą odpowiedzialność.

Firma Belimo jest zdeterminowana, aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. W ten sposób powinni postępować też wszyscy pracownicy. Takie nastawienie ma zasadnicze znaczenie dla podtrzymania dobrej reputacji Belimo i zapobiegania ewentualnym sankcjom cywilnym lub karnym, a także odzwierciedla wartości Belimo.

Budynek działów produkcji, logistyki i administracji w Danbury (Connecticut, USA) powstał zgodnie z wymaganiami LEED  (Leadership in Energy and Enviromental Design), uznawanymi za złoty standard w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Obiekty Belimo w Hinwil i Danbury są certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001. Firma Belimo corocznie zgłasza ilość zużytej energii i wyemitowanych gazów cieplarnianych do  organizacji CDP (Carbon Disclosure Project).

Firma Belimo przestrzega wymogów dyrektywy RoHS, ograniczającej stosowanie substancji szkodliwych dla środowiska. Również dostawcy są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń związanych ze stosowaniem zakazanych substancji w dostarczanych częściach.