Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Устойчиви ОВК решения
за по-добро качество на въздуха в помещенията

Белимо се ангажира с устойчивостта

Декларация за мисията

Белимо се ангажира с устойчивото развитие и прави това част от своята политика.

Белимо допринася пряко за постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Чрез включването на принципите на Глобалния договор на ООН в стратегиите, политиките и процедурите Белимо не само спазва основните си отговорности към хората и планетата, но и създава предпоставки за дългосрочен успех на нашата индустрия.

Принципите в областта на правата на човека, трудовите стандарти, опазването на околната среда и борбата с корупцията са в съответствие с ценностите и кодекса за поведение на Белимо. 

  • Белимо се ангажира да спазва или надхвърля приложимото законодателство и разпоредби за опазване на околната среда на всички нива. 
  • Уверяваме се, че ресурсите ни се използват икономично, и изискваме от нашите служители и доставчици да правят същото. Избягваме използването на материали, които представляват ненужна опасност за околната среда и са трудни за изхвърляне.
  • Ние сме наясно с потреблението на енергия по време на производството и експлоатацията на нашите продукти и разработваме иновативни продукти, които използват ресурсите ни ефективно.
  • Измерваме критичните аспекти на нашето влияние върху околната среда и непрекъснато подобряваме процесите си, за да намалим въздействието върху околната среда. 
  • Стремим се да предлагаме на нашите клиенти продукти, които ще повишат енергийната ефективност на техните приложения.
Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Белимо има честта да бъде член на Световния алианс за ефективни решения на фондация Solar Impulse.

Фондация Solar Impulse получава възможност да събере портфолио от 1000 иновативни решения, които отговарят на високи стандарти за устойчивост и рентабилност. Горди сме, че енергийният вентил Belimo Energy Valve™ е избран за едно от 1000 решения и е удостоен с етикета Solar Impulse Efficient Solution Label.

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Количествено определяне на въздействието ни

Belimo свързва устойчивостта не само с целта да минимизира въглеродния отпечатък на собствените си бизнес процеси, но и с увеличаването на положителните ефекти от използването на продуктите на Belimo в областта.

Продуктите, произвеждани от Belimo, улесняват решенията за приложение за създаване на измерими ползи за устойчивостта, за да се пести енергия в ОВК системите на сградите. С цел постигане на отличен комфорт в сградите и помещенията, тези системи консумират енергия. Системата за управление на ОВК, в която са интегрирани полевите устройства на Belimo, е проектирана така, че да контролира точно параметрите на комфорта (температура, влажност, ниво на CO2 ), но и да управлява процесите на ОВК по възможно най-енергийно ефективен начин. Belimo определя стандартите, когато става въпрос за енергийно ефективни компоненти за управление, например със своите задвижвания с ниска консумация на енергия, плътно затварящи се сферични кранове без течове или Belimo Energy Valves™ за оптимизиране на топлинните енергийни потоци в сградите. 

Нашите цели за устойчивост

С 5,5 млн. нови задвижващи механизми за въздух и 2,3 млн. вентили и задвижващи механизми за тях, доставени през 2021 г., тези устройства ще помогнат за предотвратяването на 8,2 млн. тона CO2e през предстоящия им жизнен цикъл.

В съответствие с нашата мисия "Да създаваме по-здравословен комфорт в помещенията с по-малко енергия", през 2021 г. въведохме цели за устойчивост. Нашата всеобхватна цел е да удвоим общите спестявания на CO2 от продадените от нас полеви устройства от сегашните 8,2 милиона тона CO2e до 16,4 милиона тона CO2e през 2030 г.

Като допълнителна стъпка към нашия модел на въздействие, ние продължаваме да се стремим към повишаване на здравословния вътрешен комфорт в сградите на нашите клиенти по целия свят чрез увеличаване на продажбите на полеви устройства с положително въздействие върху качеството на въздуха в помещенията (заедно с "7 Essentials of Healthy Indoor Air").

Моделиране в шест стъпки

За да определи количествено положителния енергиен ефект, Belimo създаде модел, който оценява въздействието на нейните полеви устройства през целия им жизнен цикъл в типична ОВК система. За целите на моделирането на енергийните въздействия беше избрана обща система за обработка на въздуха и вентилация, включваща един въздухообработващ агрегат (AHU) и 25 вентилационни отвора с променливо управление на обема на въздуха (VAV). Приети са типични глобални топлинни товари за отопление и охлаждане и електрическа енергия за вентилация. След това моделът изчислява приноса за икономията на енергия на два типа типични полеви устройства Belimo, които се продават в големи количества за такива приложения. За приложенията от страна на въздуха е избрано задвижването за управление на VAV LMV-D3-MP. За приложенията от водна страна е избран вентилът R2025-16-S2 в комбинация със задвижване LR24A-SR - комбинация, която често се използва във въздухообработващи инсталации. 

Моделът за енергийно въздействие е структуриран по шест стъпки на полево устройство с предполагаем жизнен цикъл от 15 години, докато действителният жизнен цикъл на полевите устройства на Belimo често е 20 години и повече.

Една от най-големите системи за производство на слънчева енергия в Кънектикът, САЩ

Системата за производство на слънчева енергия с мощност 876 kW в централата на Belimo Americas се състои от 2192 слънчеви модула с висока мощност и ще произвежда приблизително 1 мегаватчас електроенергия годишно. Чрез компенсиране на част от енергийните нужди на Белимо със слънчева енергия ще бъдат избегнати 857 тона емисии на парникови газове, което се равнява на захранването на около 100 жилища в Кънектикът годишно.

Гледайте видеото, в което Джеймс Фърлонг, президент на Belimo Americas, обявява завършването на тази система за производство на слънчева енергия.

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Нашите рамки за устойчивост

Оповестяваме информация, свързана с нефинансовите ни резултати, въз основа на международната рамка за отчитане на Глобалната инициатива за отчитане (GRI). GRI е неправителствена организация, която предоставя систематична и всеобхватна рамка, превърнала се в глобален стандарт за оповестяване. В стремежа си към прозрачна комуникация с нашите заинтересовани страни работим в тясно сътрудничество с EcoVadis и MSCI - две агенции, които ни оценяват по екологични, социални и управленски критерии (ESG).

Swisscleantech е бизнес асоциация. Имаме около 500 членовеот всички сектори. Нашите членове са ангажирани с климата и затова са подписали нашата харта . Заедно ние движим политиката и обществото и гарантираме, че Швейцария ще бъде неутрална по отношение на емисиите на CO2 най-късно до 2050 г. Ето как работи бизнесът, който щади климата.

Общност и общество

Ценностите и Кодексът за поведение отразяват съпътстващата социална отговорност не само в самата компания, но и в бизнес средата. Дъщерните дружества на Belimo подкрепят различни местни организации с нестопанска цел, както и спортни и културни събития.

Служителите са най-ценният актив на компанията. Тяхното здраве, безопасност и удовлетвореност са основен приоритет. Вътрешната програма за обучение позволява знанията и уменията винаги да са в съответствие с отговорностите.

Канал за интегритет

Белимо е решена да извършва своята дейност в съответствие с високи етични стандарти и приложимото законодателство. Всеки се насърчава да докладва за нарушения на свободната конкуренция, правилата за износ/внос, опазването на околната среда и безопасността на труда, както и за случаи на корупция, измама и присвояване. Ние не толерираме действия, които нарушават закона или нашия Кодекс за поведение. 

Кодекс на поведение

Мисията на Белимо изразява основните ръководни принципи и ценности на компанията. Тъй като всеки служител допринася за формирането на корпоративната култура на Белимо, е наложително всеки от тях да разбира и приема своята лична отговорност.

Белимо е решена да управлява бизнеса си в съответствие с високи етични стандарти и приложимото законодателство. Служителите трябва да действат по съответния начин. Това отношение е не само жизненоважно за запазване на добрата репутация на Белимо и за предотвратяване на възможни санкции по гражданското или наказателното право, но и отразява ценностите на Белимо.

Сградата за производство, логистика и администрация в Данбъри (КТ, САЩ) е построена в съответствие със стандартите LEED Gold за устойчиво строителство. В обектите на Белимо в Хинвил и Данбъри се прилага международният стандарт за управление на околната среда ISO 14001.

Belimo се придържа към директивата за опазване на околната среда RoHS, която забранява използването на вредни за околната среда вещества. Доставчиците също така се задължават да не използват забранените вещества в доставяните от тях части.