Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Ние сме ОВК

Информационен център Belimo (Хинвил, Швейцария)

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Теория и практика, лесно разбираеми и динамично представени!
В Информационния център на Belimo ще видите на живо как действат нашите контролни устройства Belimo при работни условия. Ще ви покажем най-новите технологии за изпълнителни механизми, вентили, сензори и за комуникация в процес на работа в различни експозиции, в това число модерна климатична инсталация и нашата „водна стена“, където реалистично показваме ефектите от различни хидронови контури, видове вентили и технически операции в контролната технология.

Можете да направите виртуална обиколка на Информационния център Belimo и да добиете първи впечатления. Кликнете върху връзката и започнете виртуалната обиколка.

 • Информационен център
 • Практически събития за обучение
 • Система за диференциално налягане
Информационен център

Водна стена

На демонстрационната стена ще ви покажем традиционни хидравлични контури, както и модерна хидроника с интелигентни компоненти. Това означава, че можем впечатляващо да илюстрираме енергоспестяванията, които можете да постигнете с нашите продукти в тези водни контури.

Можем да предоставим обучение по следните теми:

 • Режим на работа на различни традиционни хидравлични контури
 • Промяна на капацитета за отопление или охлаждане на различни видове контури и вентилна технология
 • Недостатъчно налягане (и оттам недостатъчен дебит на водата) в системата и поведението на различните вентили
 • Режим на работа на ограничителите на дебит и независимите от налягането вентили
 • Ефекти от промените в диференциалното налягане на захранващия изход, когато се използват зависими от налягането или независими от налягането регулиращи вентили
 • Използване на 6-пътен характеризиран регулиращ вентил и влияние на промените в диференциалното налягане в 4-тръбна система (отопление/охлаждане)
 • Belimo Energy Valve™ – създайте прозрачност на системата и увеличете ефективността ѝ
 • Намаляване на изходната мощност на помпата, а оттам и на енергийните нужди, благодарение на „оптимизатора на помпи“
 • Belimo Energy Valve™ с делта Т мениджър: разпознава и избягва синдрома на ниска разлика в температурата
 • И още много

За да запазите обиколка или курс за обучение, моля, свържете се с вашия регионален офис за продажби.

Въздухообработващ агрегат

В Информационния център Belimo можете да видите функциониращ и работещ въздухообработващ агрегат. Той снабдява първия и втория етаж на оранжевата сграда на Belimo с до 6900 m/h преработен въздух. Системата също така е модел за демонстрация и дава добро разбиране за това как се използват нашите продукти.

Целият въздухообработващ агрегат е оборудван с последно поколение продукти Belimo. Система за управление и надзор определя параметрите за вентилация и ги изпраща чрез Modbus до изпълнителен механизъм със специална логика. Този изпълнителен механизъм контролира инсталираните контролни устройства чрез MP-Bus и прочита сигналите на сензорите, позицията на демпфера и енергийните данни.

В хидравличния контур на частта за охлаждане и отопление на системата енергийните вентили гарантират висока степен на ефективност. Високо ниво на прозрачност се постига чрез автоматично оптимизиране на разликата в температурата и непрекъснато регистриране на тенденциите в данните за системата. Определено е, че по време на въвеждане в експлоатация, благодарение на това устройство връзките за подаване и връщане се смесват. Последващо отстраняване на неизправности може да предотврати излишно забавяне поради повреди по време на работа.

Искате ли да получите по-задълбочена информация за данните на системата? Отидете на http://demoahu.belimo.ch. Можете да осъществите достъп до демонстрационната версия на интегрирания уеб сървър с потребителско име „guest“ и парола „guest“.

За да запазите обиколка или курс за обучение, моля, свържете се с вашия регионален офис за продажби.

Практически събития за обучение

Приложения за климатизация

В наши дни се използват все повече и повече водни приложения за охлаждане на помещения – употребата им е широко разпространена и представляват най-съвременна технология.

В демонстрационната система за студена вода/вентилация могат да се симулират различни работни състояния с цел по-добро разбиране на този въпрос в многоетажни сгради. Тук ще ви покажем как да избягвате неефективни инсталации и настройки, както и как да оптимизирате използването на охлаждаща енергия.

Независимо дали сте начинаещи в ОВК системите или сте опитен професионалист, практическото обучение осигурява вълнуващи и разнообразни обучителни сесии за всички нива по теми като:

 • Компоненти на частична система за климатизация
 • Влияние на позицията на демпфера върху обема на въздуха и налягането в тръбопровода, вкл. различни изчисления на изходните данни
 • Влияние на вентил A и преглед на диаграма h/x
 • Проекти на крайните контролни елементи за вода
 • „Синдром на ниска разлика в температурата“ – недостатъчна разлика на температурата между подаването и връщането – става все по-значим проблем по отношение на енергийната ефективност.

Ако се интересувате от курс за обучение, моля, свържете се с вашия регионален офис за продажби.

Сглобяване на вентили и въвеждане в експлоатация

В практическата зона можете сами да инсталирате вентил, да монтирате придружаващия го изпълнителен механизъм и да го пуснете в експлоатация. След това ще ви покажем впечатляващите предимства на характеризирания регулиращ вентил Belimo в сравнение с топлинен сферичен вентил с къс ход.

Практическото, правилно и стандартно инсталиране на вентила и неговия изпълнителен механизъм, свързването към водна помпа и въвеждането в експлоатация според изчисленията, необходими за Kvs вентилите, са само някои от темите в интересния семинар.

Не е необходимо да имате специални познания, за да участвате в практическото обучение. В зависимост от индивидуалното ниво на участниците може да се разглеждат още по-сложни теми, като монтаж и въвеждане в експлоатация на Energy Valve, в това число симулация на работа и установяване на тенденции.

В този курс на обучение ви предлагаме следните теми:

 • Измервания на дебит, налягане/диференциално налягане при вентила
 • Определяне на KVS вентила
 • Инсталиране, свързване, въвеждане в експлоатация и определяне на параметрите на Belimo Energy Valve™ чрез уеб сървъра
 • и още много

Ако се интересувате от курс за обучение, моля, свържете се с вашия регионален офис за продажби.

Модернизация/RetroFIT

Често за модернизация на ОВК система или ремонт на дефект само се сменя наличният изпълнителен механизъм или сензор. Изпълнителните механизми за модернизация Belimo могат да се монтират директно към ПЖР и вентили на различни производители или да се монтират с помощта на адапторен комплект. Много от продуктите на нашите конкурентни могат да се сменят икономично, бързо, надеждно и ефикасно, като при това се поддържа минимално време извън експлоатация на ОВК системите.

Не се изисква да имате специални познания за това практическо обучение.

 • В таблицата „Модернизация“ и на различни ПЖР за въздух ще ви покажем как да монтирате изпълнителни механизми Belimo към вентили, ПЖР и контролери на обемния дебит на други производители

Ако се интересувате от курс за обучение, моля, свържете се с вашия регионален офис за продажби.

Система за диференциално налягане

Средства за контрол на дима в сгради

Системите с диференциално налягане (PDS) стават все по-важни за безопасността на съвременните сгради. С нашата тестова среда за система с диференциално налягане (лаборатория по безопасност) ще предадем нашите знания за контрол на дима при вертикално и хоризонтално отвеждане и аварийните маршрути.

Като част от технологичната превантивна противопожарна защита на системата, Belimo е инвестирала в модерна, вътрешна лаборатория по безопасност, която е специално разработена за целите на изпитването и обучението в Belimo.

Ще ви бъдат демонстрирани следните сценарии:

 • Променливо изпускане на въздуха от покрива с механизиран ПЖР за изпускане на налягането (барометричен демпфер) или със задвижван от електромотор ПЖР за изпускане на налягането
 • Сили на отваряне на вратите при вратите на аварийните изходи
 • Скорости на изпускане на въздух от 1,0 m/s или 2,0 m/s
 • Съотношения на налягането в защитено стълбище и в лобито
 • Контролни времена при отваряне и затваряне на вратите на аварийни изходи
 • и още много

Лабораторията по безопасност е достъпна за посещения от клиенти, както и за целите на обучение и демонстрация. Моля, свържете се с вашия регионален офис за продажби.