Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Заедно към върха

Мисия, ценности и кодекс на поведение

Нашият успех е резултат от това, че предлагаме на клиентите повече стойност. Ето защо сме мотивирани да предоставим най-добра производителност във всичко, което правим. Тази мисия, нашите ценности и нашият кодекс на поведение водят нас и клиентите заедно нагоре към върха. 

Нашата предприемаческа дейност трябва да има смисъл за света. Belimo поддържа Целите за устойчиво развитие на ООН, по-конкретно заложените в сферата на „Добро здраве и благосъстояние“ и „Действия във връзка с климата“.

Комфорт: хората прекарват над 90% от времето си в сгради. Belimo помага на хората да се чувстват по-комфортно, като има гарантира, че могат да живеят и работят в здравословна среда.

Енергия: сградите консумират над 40% от енергията в света. С нашите енергоспестяващи устройства спомагаме за намаляване на емисиите на парникови газове.

Безопасност: противопожарните изпълнителни механизми и изпълнителните механизми с функция за безопасност Belimo спасяват животи и помагат за свеждане до минимум на щетите по сградите и материалните активи. Освен това нашите устройства управляват безопасно средите в сгради като болници и лаборатории.

Инсталиране: улесняваме ежедневната работа на инженерите и изпълнителите. Нашите устройства опростяват процеса на проектиране и инсталиране и правят въвеждането в експлоатация по-лесно от всякога.

Поддръжка: Нашите висококачествени изпълнителни механизми, регулиращи вентили и сензори имат по-дълготраен експлоатационен живот и консумират по-малко енергия при работа. Намалената необходимост от поддръжка осигурява спокойствие за собственици на сгради и за операторите.

Нашите малки устройства оказват голямо въздействие – както върху нашите клиенти, така и върху обществеността. Това е и нашата присъда.

Предлагаме на клиентите си по-голяма стойност, отколкото са очаквали, и повече, отколкото могат да предложат останалите. Постигаме това чрез доставяне на уникални решения и максимално увеличаване на работната ефективност. Надеждността и доверието са еднакво важни за нашия успех.
Ларс ван дер Хаген
Изпълнителен директор на Belimo
  • Стойност за клиентите
  • Лидерство в решенията
  • Оперативни постижения
Стойност за клиентите

Нашият метод CESIM®, ориентиран към клиентите, поражда уникални продукти и услуги. Добавената стойност за нашите клиенти е нашият успех.

Лидерство в решенията

Инвестираме в иновации, за да изненадаме пазара с уникални решения.

Оперативни постижения

Чрез оперативни постижения гарантираме надеждна доставка на продукти с най-високо качество. Нашите приоритети винаги са ясни: качеството е на първо място, сроковете са на второ и разходите – на трето място.

Култура на доверието

Културата на Belimo се гради на доверите, цялостност, компетентност и отговорност. Поддържаме личната обвързаност, куража да поемаме рисковете да вдъхновяваме клиентите, екипната работа и културното разнообразие.

Доверие
Ние сме открити, откровени и честни. Това ни позволява да постигнем високо ниво на доверие. След като установим доверие, става възможен ангажиран стил на лидерство с открит, обективен диалог, за да намираме винаги най-добрия отговор заедно. Това в крайна сметка създава яснота, общо разбиране и пълна обвързаност на нашите служители. Кратките пътища за вземане на решения, личната отговорност, близостта с клиентите и идентифицирането на служителите с дружеството – това е основата за творчество и иновации, а също и причината Belimo винаги да е една стъпка напред.

Цялост
Изпълняваме си задачите обективно, както в тяхната цялост, така и със здрав разум. Винаги сме лоялни към нашите служители, клиенти, бизнес партньори и акционери.

Компетентност
Притежаваме уникални познания и разбиране за приложението в бизнес процесите на нашите клиенти, което ни позволява да им предоставяме смислени и откровени съвети. В резултат на това получаваме тяхното доверие и сме смятани за експертен партньор. Belimo е място, където „умовете“ растат – както в лично, така и в професионално отношение. Тази творческа среда култивира талантите в цял свят. Заедно имаме влияние!

Отговорност
Чувстваме се отговорни за околната среда. Постоянно търсим начини да намалим консумацията си на енергия. Избягваме използването на вещества и материали, които застрашават околната среда. Това разкрива нови възможности, намалява рисковете и подхранва иновациите. Убедени сме, че отговорните действия и поведение в крайна сметка водят до устойчив растеж и печалба, като създават нова стойност за всички заинтересовани лица. 

Кодекс на поведение

Декларацията за мисията на Belimo предава ключовите водещи принципи и фундаменталните ценности на дружеството. Тъй като всеки служител спомага за оформяне на корпоративната култура на Belimo, от съществено значение е всеки от тях да разбере и приеме собствената си отговорност.

Дружеството Belimo е решено да управлява бизнеса си в съответствие с етичните стандарти и приложимите закони. Служителите следва да действат в съответствие с това. Това отношение е от съществено значение не само за запазване на добрата репутация на Belimo и за предотвратяване на евентуални санкции по граждански и наказателни закони, но и отразява ценностите на Belimo.