Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Единици за третирање воздух
(AHU-уреди)

Извонредниот квалитет на воздухот е предуслов за нашата секојдневна благосостојба и здравје.

AHU е централен дел во механичката вентилација. Презема суштински функции, како

 • Овозможување соодветни количини на свеж надворешен воздух
 • Филтрирање штетни супстанции и честички од надворешниот воздух
 • Третирање на доводот на воздух во однос на температурата и влажноста

 

За да се постигнат климатските цели одредени од Европската комисија во однос на намалувањето на јаглеродните емисии (Европскиот зелен договор), енергетски ефикасни решенија се потребни и за инсталации во технички објекти. Ефикасното функционирање на AHU придонесува значително кон овие поставени цели.

Дознајте повеќе зошто AHU се темелот на енергетската ефикасност во однос на нашиот комфор и здравје:
 

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Здравје, комфор и енергетска ефикасност

Единици за ракување со воздух (AHU)

Следната документација е посветена на примената на AHU и има за цел да даде објаснувања на едноставен и холистички начин и со тоа да пренесе знаења за примената. Во оваа документација, дизајнот и функциите на AHU се објаснети и предностите и недостатоците на различните стратегии за дизајн се дискутираат. Специјално спомнување се прави за користењето и аранжирањето на уредите во поле.

 

Содржина

 1. Вовед
   
 2. Основи на климатизација
  → Комфор и здравје
  → Процеси на климатизација
   
 3. AHU и компоненти
  → Типови системи и структурни форми
  → Компоненти
   
 4. Автоматизација на објекти
  → Нивоа на систем за автоматизација на објекти
  → Изградба на автоматизација со фокус на AHU
   
 5. Контрола на AHU
  → Преглед на контролните уреди и функционалноста
  → Контрола и регулација на AHU

 

Линкови за преземање

 


Пример од поглавјето 5 во однос на контролата на AHU
 

Полиња на примена

Потребите за AHU зависат од примената во која единицата е потребна. Може да се направи разлика помеѓу следните примени и нивните својства (списокот не е конечен):