Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Актуатори без сигурносна контролна функција

Ротационите актуатори без сигурносна контролна функција на Belimo можат да опслужуваат голем број апликации за греење, вентилација и климатизација. Достапен е широк опсег на номинални напони и вртежни моменти.