Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Топчести вентили

Топчестиот вентил нуди високи способности за затворање или менување без протекување-е тоа претставува вистинска ефикасност.