Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Актуатори за работа во тешки услови и опкружување

Актуаторите Belimo IP66/67 NEMA 4X се особено погодни за употреба во надворешни апликации и се заштитени од UV радијација, дожд/снег, нечистотија, прашина, влажност на воздухот.