Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Актуатори

Дампер актуаторите на Belimo се дизајнирани за употреба во различни HVAC апликации и гарантираат сигурност и намалена потрошувачка на струја. Со сеопфатен опсег на вртежен момент (2 Nm до 40 Nm) тие се оптимизирани за големини на дампери до 8 m2. Тие можат да се монтираат директно на оска на дампер. Актуаторите се погодни за контролни дампери, VAV крајни уреди, вентилоконвектори и многу други HVAC апликации.