Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Ние сме HVAC

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Теорија и практика, лесно разбирливо и живописно претставено!
Во Belimo Experience Center, ќе ги доживеете нашите контролни уреди на Belimo во вистински услови. Ќе ви го покажеме најновиот актуатор, сензор за вентили и технологијата за комуникации на дело преку разни експонати, вклучително и како модерна единица за климатизација и во нашиот „воден ѕид“ каде што реалистично ги покажуваме ефектите на различните хидронски кругови, типови на вентили и интервенции во технологијата за контрола.

Сега можете да направите виртуелно разгледување на Belimo Experience Cente и да добиете први впечатоци од ова доживување. Кликнете на линкот и направете виртуелно разгледување.

 • Experience Center
 • Настани за практична обука
 • Систем за диференцијален притисок за димна контрола
Experience Center

Воден ѕид

На ѕидот за демонстрации ќе ви покажеме традиционални хидронски кругови како модерни хидроници со интелигентни компоненти. Тоа значи дека можеме импресивно да ги илустрираме енергетските заштеди што може да се постигнат со нашите производи во овие водени кругови.

Можеме да овозможиме обука за следниве теми:

 • Режим на операција на разни традиционални хидраулички кругови
 • Модификација на капацитетот на греење или ладење на разните типови на кругови и технологијата за вентили
 • Недоволен притисок (и според тоа, недоволен проток на вода) во системот и однесувања на разните вентили
 • Режим на операција на ограничувачите на текот и притисно-независните вентили
 • Ефектот на промените во диференцијалниот притисок на излезот на струја кога се користат притисно-зависни и притисно-независни контролни вентили
 • Користењето на 6-насочниот вентил со контролна карактеристика и влијанието на промените во диференцијалниот притисок во системот од 4 цевки (греење/ладење)
 • Belimo Energy Valve™ – создајте транспарентност на системот и зголемете ја ефикасноста на системот
 • Намалување на излезот на пумпата и според тоа потребите за енергија благодарение на „оптимизатор на пумпа“
 • Belimo Energy Valve™ со управник на delta T: препознајте и избегнете го синдромот на ниска delta T
 • И многу повеќе

За да закажете разгледување или обука, контактирајте ја регионалната канцеларија за продажби.

Единица за регулирање воздух

Во Belimo Experience Center можете да видите функционални и оперативни единици за регулирање воздух. Ги снабдува првиот и вториот кат на портокаловата зграда на Belimo со најмногу 6.900 m/h третиран воздух. Системот е исто така модел за демонстрација и дава добро разбирање за тоа како нашите производи се користат.

Целосната единица за регулирање воздух е опремена со последната генерација на производи на Belimo. Надзорниот систем за управување ги дефинира параметрите на вентилација и ги пренесува нив преку Modbus до актуатор со специјално наменета логика. Овој актуатор ги контролира инсталираните контролни уреди преку MP-Bus и ги отчитува сигналите на сензорите, позицијата на дамперот и енергетските податоци.

Во хидрауличкиот круг на калемот за греење и ладење на системот, енергетските вентили гарантираат висок степен на ефикасност. Се постигнува високо ниво на транспарентност преку автоматска оптимизација на разликата на температури и непрекината евиденција на трендот на системските податоци. Благодарение на уредов, за време на пуштањето во употреба се утврди дека врските за снабдување и поврат се испомешани. Подоцнежното решавање проблеми може да спречи непотребни дефекти дури и пред работата.

Дали би сакале да добиете увид во системските податоци? Тогаш одете на http://demoahu.belimo.ch. Со корисничкото име „guest“ и лозинката „guest“, можете да пристапите до демо-верзијата на вградениот веб-сервер.

За да закажете разгледување или обука, контактирајте ја регионалната канцеларија за продажби.

Настани за практична обука

Апликации за климатизација

Во денешно време, сè повеќе примени за ладна вода се користат за ладење простории - нивното користење е широко раширено и се најмодерни.

Во системот за демонстрација за ладна вода/вентилација, разни работни состојби може да се симулираат со цел подобро разбирање на проблемов во повеќекатните објекти. Тука ќе ви покажеме како да избегнете неефикасни инсталации и поставки, но и како може да се оптимизира користењето на енергијата за ладење.

Без разлика дали сте нови во HVAC или сте искусен професионалец, практичната обука гарантира возбудливи и разновидни сесии на учење за сите нивоа околу теми, како:

 • Компоненти на делумен систем за климатизација
 • Влијание на позицијата на дамперот на волумен на воздух и притисокот на каналот, вклучително разни пресметки за излезните вредности
 • Влијание на A-вредноста и приказ на дијаграмот h/x
 • Дизајни на крајните контролни елементи за вода
 • „Синдром на ниска delta T“ – недоволното пренесување температура помеѓу снабдувањето и повратот - станува сè поважно прашање во поглед на енергетската ефикасност.

Ако сте заинтересирани за оваа обука, тогаш контактирајте со регионална продажна канцеларија.

Склопување вентили и пуштање во употреба

Во областа за практична обука можете да инсталирате вентил самостојно, да го монтирате придружниот актуатор и да го ставите во употреба. Потоа ќе ви ги прикажеме импресивните предности на вентили со контролна карактеристика на Belimo во споредба со термалните притисни вентили со краток од.

Практичната, точна и стандардна инсталација на вентилот и актуаторот, поврзувањето со водена пумпа и пуштањето во употреба до пресметката на потребните Kvs вредности е само една од темите во возбудливата работилница.

Не мора да имате стручни знаења за да учествувате во практичната обука. Во зависност од нивото на знаења на учесниците, дури и посложените теми, како инсталација и пуштање во употреба на енергетските вентили, вклучително симулација на работа и откривање тренд, може исто така да се истражат.

Во оваа обука ви ги нудиме следните теми:

 • Проток, мерења на притисок/диференцијален притисок кај вентилот
 • Одредување на вредноста kvs
 • Инсталација, поврзување, пуштање во употреба и параметрирање на Belimo Energy Valve™ преку веб-сервер
 • и многу повеќе

Ако сте заинтересирани за оваа обука, тогаш контактирајте со регионална продажна канцеларија.

Модернизација/RetroFIT

Честопати за да се модернизира HVAC-системи или да се поправи дефект, се заменува само постоечкиот актуатор или сензор. Ретрофит актуаторите на Belimo може директно да се монтираат на дампери и вентили за воздух од разни производители или да се монтираат со комплет за адаптери. Голем број од производите на нашите конкуренти може да се заменат економично, брзо, сигурно и ефикасно, одржувајќи го притоа времето на неактивност на HVAC-системите на минимум.

Не треба да имате стручни знаења за оваа практична обука.

 • На табелата за ретрофит и разните дампери за воздух ќе ви прикажеме како да монтирате актуатори на Belimo на вентили, дампери за воздух и контролери на волуменски проток од трета страна

Ако сте заинтересирани за оваа обука, тогаш контактирајте со регионална продажна канцеларија.

Систем за диференцијален притисок за димна контрола

Димна контрола во објекти

Системите за диференцијален притисок (PDS) стануваат сè поважни за безбедноста на модерните објекти. Нашата тест средина (безбедносната лабораторија) за системот за диференцијален притисок за димна контрола ги вклучува нашите познавања за контрола на дим во вертикални и хоризонтални рути за излез и спасување.

Како дел од системската технолошки поврзана превентивна пожарна заштита, Belimo инвестираше во модерна безбедносна лабораторија која е специјално изградена за тестирање и обука во Belimo.

Следните сценарија ќе ви бидат демонстрирани:

 • Варијабилно ослободување на воздух од покрив со механизиран дампер за ослободување притисок (барометриски дампер) или со моторен дампер за испуштање притисок
 • Сили на отворање врати на рутите за спасување
 • Коефициент на ослободување воздух од 1,0 m/s или 2,0 m/s
 • Соодноси на притисок во безбедносни скалила и во претпростор
 • Контролни времиња кога се отвораат и затвораат вратите на рутите за спасување
 • и многу повеќе

Безбедносната лабораторија е достапна за клиентите да ја посетат, како и за обука и демонстрација. Контактирајте ја регионалната канцеларија за продажби.