Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Каналски сензори (воздух)

Belimo нуди широк опсег на каналски сензори кои ги покриваат сите стандардни мерни вредности: температура, влажност, точка на роса, CO₂, нестабилни органски соединенија, притисок и откривање мраз.