Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Мерачи на топлинска енергија (TEM)

Мерачите на топлинска енергија на Belimo ги исполнуваат барањата според EN1434 и имаат тип на одобрување според MID 2014/32/Европска Унија. Типовите без одобрување се опремени со компензација за гликол, кои доверливо ја мерат енергијата дури и доколку има гликол во водата.