Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Вентили

Belimo нуди целосен опсег на иновативни вентили кои ги исполнуваат потребите на вашиот систем и овозможуваат оптимални решенија за контрола на протокот. Нашето портфолио вклучува разни притисно-зависни вентили, како CCV, QCV и пеперуткасти вентили, механички притисно-независни вентили PIQCV, електронски притисно-независни вентили EPIV и напредни притисно-независни вентили со можност за IoT со цел оптимизација на изведбата на изменувачот, Belimo Energy Valve™.