Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
позиция(и) в папката с изтеглени документи

!

Belimo Energy Valve™ и
Измервател на топлинна енергия (топломер)

Интегрираното управление на топлинната енергия и фактурирането са по-лесни от всякога

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

Belimo обединява това, което принадлежи на едно и също място.

Новата гама Belimo Energy Valve™ с топломер, интегрира измерване и управлението на енергията, делта Т менажиране и фактуриране с помощта на IoT в едно устройство. Той предлага безпроблемна и директна интеграция към BMS или базирани на IoT платформи за наблюдение. Измерването и управлението на енергията са обединени със сертифицирано измерване и фактуриране на енергията. Обединява функции за ефективност, за да ви спести време и разходи.

Фактуриране на енергия с интегриран електромер

Кампусът на университета в Бремен има над 30 сгради, построени през 70-те години на миналия век, които са били многократно разширявани и обновявани. Нарастващите енергийни изисквания през годините водят до усложнено разпределение на обема и поддръжка на охлаждащото и затоплящото захранване. 
Благодарение на сътрудничеството с г-н Флориан Руби от M&P Braunschweig GmbH и монтажа на енергийните вентили Belimo, Университетът в Бремен успява да реши хидронните особености на тази исторически развита система. Управлението на мощността и масовия дебит на вентилите осигурява надеждно захранване. 
Системите за производство на електроенергия ще се използват оптимално, а отделните сгради няма да бъдат нито свръхснабдени, нито не достатъчно снабдени. 
Записаните данни осигуряват на енергийната централа на университета в Бремен висока степен на прозрачност - постижение, което досега не е било възможно с основен регулиращ вентил. 
Наред с прозрачното наблюдение и управление на отоплителната и охладителната система, Energy Valve позволява и фактуриране на енергията, базирано на IoT и одобрено от MID, в рамките на отделните разходни центрове.
 

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Обединяване на сертифицирано измерване и прецизно управление в едно устройство

Belimo Energy Valve™ предлага сертифицирано измерване на енергията (MID) и независим от налягането контрол, както и мениджмънт на диференециалната температура в едно устройство. Интегрираният в Belimo Energy Valve™ делта Т мениджър непрекъснато измерва температурната разлика и я сравнява с определената от потребителя фиксирана граница. Ако температурата падне под граничната стойност, Belimo Energy Valve™ автоматично регулира дебита, за да отстрани излишъка. Системите за затопляне или охлаждане, работещи с прекомерни количества вода, не са в състояние да преобразуват този излишен дебит в по-голям капацитет за отопление или охлаждане, което често води до синдрома на ниска диференециална температура в централата. Измерването и управлението на температурната разлика между дебита и връщането във всеки топлообменник е от ключово значение за осигуряване на възможно най-ниски разходи за изпомпване. Нашата интегрирана логика предотвратява появата на ниски стойности на делта Т в топлообменника, като същевременно запазва комфорта.

Научете от Джон: Как да открием и разрешим синдрома на ниската диференециална температура.

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Надеждно сертифицирано измерване, позволяващо фактуриране на базата на IoT

Нашите интегрирани измервателни уреди Energy Valve са сертифицирани в съответствие с EN1434/MID и са оборудвани за безпроблемно включване към система за управление на сгради, а при необходимост и към платформа за фактуриране, базирана на IoT. Нашите опции за несертифицирани измервателни уреди съдържат патентованата от Belimo функция за автоматично компенсация и мониторинг на гликола, за да се гарантира, че измерванията на мощността остават точни, независимо от концентрацията на гликол. Energy Valve с топломер предлага мониторинг на гликола, като използва вградения усъвършенстван логически алгоритъм за осигуряване на оптимални нива на гликола по всяко време, намаляване на високите разходи за изпомпване и елиминиране на рисковете от замръзване.

Success Stories

Опростете планирането и въвеждането в експлоатация с Belimo Energy Valve™

Дигитално поддържаните работни потоци опростяват взаимодействията ви през целия жизнен цикъл на продукта – Belimo Energy Valve™ и топломера работят с апликация Belimo Assistant и уеб сървър, за да подпомогне процеса на проектиране, да опрости въвеждането в експлоатация, да улесни отстраняването на неизправности и да запази необходимите записи и сертификати според изискванията.

Интерфейсът на комуникацията в близкото поле (NFC) позволява лесно конфигуриране и поддръжка директно от смартфон с помощта на приложението Assistant със или без подавана мощност устройството.

Продуктите Energy Valve и Топломера могат да бъдат захранвани с PoE чрез Ethernet кабел, което опростява монтажа, предотвратява грешки в електрическата инсталация и осигурява по-бърза и по-стабилна мрежова връзка, като елиминира необходимостта от локално захранване.

Бъдещето на ОВК системите е свързано

Свързаността винаги е била важна характеристика на нашите продукти. Belimo Energy Valve™ и Топломер разполагат с всички обичайни комуникационни протоколи за сградна автоматизация (BACnet IP и MS/TP, Modbus TCP и RTU и Belimo MP-Bus) и също така поддържат M-Bus чрез преобразувател. Комуникацията по шината може да се използва и за наблюдение и пренастройване при управление на Belimo Energy Valve™ чрез аналогов управляващ сигнал.

Интегрирането на енергийни данни никога не е било по-лесно

Belimo Energy Valve™ и Топломер осигуряват директна интеграция с BMS и са оборудвани така, че да позволяват наблюдение на енергията и фактуриране, базирани на IoT, от трета страна. Едно устройство предоставя цялата информация, необходима за управление, фактуриране, наблюдение и подобряване на работата на вашата система.

Ако свържете своя Energy Valve 4 към Belimo Cloud, петгодишната гаранция се удължава до седемгодишна, като в същото време ви предлага множество други предимства. Чрез поддържането на дигитален близнак Energy Valve в облака оторизираните потребители могат да взаимодействат директно с данните или собствениците на устройства могат да упълномощят трета страна да предоставя услуги за фактуриране и анализ.

Модулен дизайн за бърза смяна на измервателните уреди

Измервателят на топлинна енергия Energy Valves се състои от сензорен модул, свързани температурни сензори и съдържа измервателни и логически функции. Възможности за комуникация на данни по шината и чрез NFC.  Сензорният модул е наличен като резервна част. В някои страни се изисква периодична подмяна за повторно калибриране в съответствие с националните разпоредби. Логическият модул може да бъде изключен от сензорния модул (като всички кабели останат свързани), което позволява лесната подмяна на долния сензорен модул.

Допълнителни ресурси

Belimo Energy Valve™ в приложения за отопление и охлаждане

Energy Valve в приложения за отопление

Анимацията илюстрира Belimo Energy Valve на захранващата страна на приложението за отопление.
Референтната стойност на делта Т във вентила съответства на проектната делта Т на намотката, 11° по Фаренхайт/6 Келвина.

Когато температурните сензори започнат да отчитат по-ниска диференециална температура в намотката, вентилът започва да се затваря. Дебитът се забавя, което позволява по-ефективен топлообмен в намотката и елиминира преливането. След като вентилът установи, че делта T започва да се стабилизира, той позволява по-голям поток обратно през намотката и поддържа оптималния трансфер на затопляне, който е наличен.

Energy Valve в приложения за охлаждане

В тази анимацията се показва Energy Valve на Belimo, поставен на обратната страна на охладителна намотка. 
Референтната стойност на делта Т във вентила е в съответствие на проектната делта Т на намотката, 15° по Фаренхайт /8 Келвина.

Щом температурните сензори установят, че делта Т е била под референтната стойност в продължение на няколко минути, вентилът започва да се затваря, за да намали дебита. Това позволява на топлообменника да оптимизира енергийната мощност и да елиминира преливането. Веднага щом делта Т започне да се стабилизира, вентилът започва да се отваря, за да поддържа проектираната мощност на топлообмен постоянна през намотката.

Йорг обяснява как да се повиши енергийната ефективност с Energy Valve

Belimo Energy Valve™ предлага много интегрирани функции за оптимизиране на енергията и повишаване на ефективността на ОВК системите. Научете как да намалите топлинната енергия чрез по-добър коефициент на пропуски, независимо от налягането управление и делта Т мениджмънт.

Моля приемете бисквитки за предпочитания за да гледате това видео.

Наградени със знака за ефективно решение на Solar Impulse

Фондация Solar Impulse предостави портфолио от 1000 иновативни решения, които отговарят на високи стандарти за устойчивост и рентабилност. Горди сме да обявим, че Belimo Energy Valve™ бяха избрани за едно от 1000-те решения, удостоени със знака за ефективно решение на Solar Impulse.

Swisscom IoT Climate Award 2021

Наградата Swisscom IoT Climate Award отличава изключителни постижения на компании, които допринасят за намаляване на емисиите на CO2 с техните решения за IoT. Горди сме, че Energy Valve на Belimo спечели второ място със своята връзка с облака.