Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Одржливи решенија за греење, вентилација и климатизација
за подобар квалитет на внатрешниот воздух

Изјава за мисија

Belimo е посветен на одржливоста и ја вклучува како дел од својата политика.

Belimo директно придонесува кон целите за одржлив развој (SDG). Со инкорпорирање на принципите од Глобалниот договор за компании на ОН во стратегиите, политиките и процедурите, Belimo не само што ги поддржува своите основни одговорности кон луѓето и планетата, туку и ја поставува основата за долгорочен успех на нашата индустрија.

Принципите во областа на човековите права, работните стандарди, заштитата на животната средина и антикорупцијата се конзистентни со вредностите и кодексот на однесување на Belimo. 

  • Belimo се обврзува да се придржува или да ги надмине важечките законски регулативи и одредби за заштита на животната средина на сите нивоа. 
  • Нашите ресурси ги користиме економично, а бараме и од нашите вработени и добавувачи да го прават истото. Избегнуваме да користиме материјали кои претставуваат непотребна опасност за околината и кои тешко се исфрлаат.
  • Ја имаме предвид потрошувачката на енергија при производството и работењето на нашите производи и развиваме иновативни производи кои ефикасно ги користат нашите ресурси.
  • Ги мериме критичните аспекти на нашето влијание врз животната средина и постојано ги подобруваме нашите процеси за да го намалиме влијанието врз животната средина. 
  • Се стремиме да ги снабдиме нашите клиенти со производи кои ќе ја подобрат енергетската ефикасност во нивните примени.
Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Belimo ја има честа да биде член на Светската алијанса за ефикасни решенија од фондацијата Solar Impulse.

Фондацијата Solar Impulse е на пат да собере портфолио од 1000 иновативни решенија кои задоволуваат високи стандарди и за одржливост и за профитабилност. Горди сме што Belimo Energy Valve™ е избран за едно од 1000-те решенија и е награден со ознака за ефикасно решение од Solar Impulse.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Мерење на нашето влијание

Belimo ја поврзува одржливоста не само со цел да ги минимизира ефектите на CO2 од сопствените деловни процеси, туку и со зголемување на позитивните ефекти од користењето на производите на Belimo на терен.

Производите произведени од Belimo ги олеснуваат апликативните решенија за создавање мерливи придобивки за одржливост за заштеда на енергија во системите за греење, вентилација и климатизација на објектите. За да се постигне одлична удобност во објектите и просториите, овие системи трошат енергија. Системот за контрола на греењето, вентилацијата и климатизацијата, во кој се интегрирани теренските уреди на Belimo, е дизајниран за прецизно контролирање на параметрите за удобност (температура, влажност, ниво на CO2), но и за управување со процесите на греење, вентилација и климатизација со најголема можна енергетска ефикасност. Belimo поставува нови стандарди кога станува збор за енергетски ефикасни контролни компоненти, на пример, со неговите актуатори со мала потрошувачка на енергија, топчести вентили со непропусно затворање и без протекување или Belimo Energy Valves™ за оптимизирање на протокот на топлинска енергија во објектите. 

Нашите цели за одржливост

Со 5,5 милиони нови воздушни актуатори и 2,3 милиони вентили и актуатори испорачани во 2021 година, овие уреди ќе помогнат да се спречи испуштање на 8,2 милиони тони CO2e во текот на нивниот работен век.

Во согласност со нашата мисија да „Создавање поздрава удобност во затворен простор со помалку енергија“, воведовме цели за одржливост во 2021 година. Нашата главна цел е да ги удвоиме вкупните заштеди на CO2 од нашите продадени теренски уреди од сегашните 8,2 милиони тони CO2e на 16,4 милиони тони на CO2e во 2030 година.

Како дополнителен чекор кон нашиот модел на влијание, ние дополнително се стремиме да ја зголемиме здравата удобност во затворените простории во објектите на нашите клиенти ширум светот преку зголемување на продажбата на теренски уреди со позитивно влијание врз квалитетот на воздухот во затворените простории (заедно со „7 основни работи за здрав воздух во затворен простор).

Моделирање во шест чекори

Со цел да се измери моќта на позитивната енергија, Belimo воспостави модел кој го проценува влијанието на неговите теренски уреди во текот на нивниот работен век во типичен систем за греење, вентилација и климатизација. Беше избран вообичаен систем за регулирање воздух и вентилација како посредник за моделирање на енергетското влијание, вклучувајќи една единица за регулирање воздух (AHU) и 25 излези за воздух со променлива контрола на волуменот на воздухот (VAV). Во пресметките беа користени типични глобални термални оптоварувања за греење и ладење и електрична енергија за вентилација. Моделот потоа го пресмета придонесот за заштеда на енергија кај два типа типични теренски уреди на Belimo кои се продаваат во големи количини за такви апликации. За воздушни апликации, беше избран актуаторот за контрола на VAV, LMV-D3-MP. За водени апликации, беше избран вентилот R202516-S2 во комбинација со вентилот-актуатор LR24A-SR, комбинација што често се користи во единиците за регулирање воздух. 

Моделот за енергетско влијание е структуриран во шест чекори на теренски уред со претпоставен работен век од 15 години, додека вистинскиот работен век на теренските уреди на Belimo често е 20 години и подолго.

Еден од најголемите системи за генерирање соларна енергија во Конектикат, САД

Системот за генерирање соларна енергија од 876 kW во седиштето на Belimo Americas се состои од 2192 соларни модули со голема моќност и ќе произведува приближно 1 мегават часови електрична енергија годишно. Со покривање на дел од енергетските потреби на Belimo со соларна енергија, ќе се избегне емисија на 857 тони стакленички гасови, што е еквивалентно на напојување на околу 100 домови годишно во Конектикат.

Погледнете го видеото во кое Џејмс Фурлонг, претседател на Belimo Americas, го најави завршувањето на овој систем за генерирање соларна енергија.

Прифатете ги претпочитани вредности-колачиња за да го гледате ова видео.

Нашите рамки за одржливост

Ние ги обелоденуваме податоците поврзани со нашите нефинансиски перформанси согласно меѓународната рамка за известување на Глобална иницијатива за известување (GRI). GRI е невладина организација која обезбедува систематска и сеопфатна рамка, која стана глобален стандард за обелоденување податоци. Во нашата посветеност за транспарентна комуникација со нашите засегнати страни, тесно соработуваме и со EcoVadis и MSCI, две агенции кои нè оценуваат заедно со критериумите за животна средина, општествени работи и управување (ESG).

Swisscleantech е деловна асоцијација. Имаме околу 500 члена од сите сектори. Нашите членови се посветени на климата и затоа ја потпишаа нашата повелба. Заедно ги движиме политиката и општеството и помагаме Швајцарија да стане CO2 неутрална најдоцна до 2050 година. Вака функционира бизнисот кој се грижи за климата.

Заедница и општество

Вредностите и Кодексот на однесување ја одразуваат придружната општествена одговорност не само во самата компанија туку и во деловното опкружување. Подружниците на Belimo поддржуваат разни локални непрофитни организации, како и спортски и културни настани.

Вработените се највредниот дел на компанијата. Нивното здравје, безбедност и задоволство се висок приоритет. Внатрешната програма за обука овозможува знаењето и вештините секогаш да бидат во согласност со одговорностите.

Канал за интегритет

Belimo е решен да го води својот бизнис согласно високите етички стандарди и важечкото законодавство. Сите се охрабрени да пријават прекршување на слободната конкуренција, прописите за извоз/увоз, заштитата на животната средина и безбедноста при работа или случаи на корупција, измама и проневера. Не толерираме дејствија што го прекршуваат законот или нашиот Кодекс на однесување. 

Кодекс на однесување

Изјавата за мисијата на Belimo ги пренесува клучните водечки принципи и основните вредности на компанијата. Бидејќи секој вработен помага во обликувањето на корпоративната култура на Belimo, императив е секој од нив да ја разбере и да ја прифати својата лична одговорност.

Belimo е решен да управува со својот бизнис согласно високите етички стандарди и важечкото законодавство. Вработените се должни да постапуваат соодветно на ова. Овој став не само што е од витално значење за да се зачува добрата репутација на Belimo и да се спречат можните санкции според граѓанското или кривичното право, туку ги одразува и вредностите на Belimo.

Објектот за производство, логистика и администрација во Данбери (КТ, САД) е изграден согласно со Златните стандарди на LEED за одржлива градба. Локациите на Belimo во Хинвил и Данбери го применуваат меѓународниот стандард за управување со животната средина ISO 14001. 

Belimo се придржува до еколошката директива за oграничување на опасни материи (RoHS) која забранува употреба на супстанции кои се штетни за животната средина. И добавувачите се обврзуваат да не користат никакви забранети супстанци во деловите што ги испорачуваат.