Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
ставка(и) во папка на преземања

!

Управување со термална енергија и наплата се полесни од кога било

Комбинацијата на Belimo Thermal Energy Meter™ и подобрените Belimo Energy Valve™ овозможува транспарентно управување со термалната енергија. Двата света на „енергетска контрола“ и „сертифицирано мерење енергија и наплата“ сега се соединети. Прецизно мерат и ги надгледуваат термалните протоци и потрошувачката на енергија во системите за греење и ладење со директно пресметување трошоци базирано на IoT со единичен уред. Новите мерачи на термална енергија со MID-одобрение гарантираат голема точност и сигурност, овозможувајќи лесна и ефикасна наплата. Но, сигурното мерење е само почетокот. Belimo Energy Valve™ инстантно го контролира термалниот проток и ја оптимизира снабдувачката со енергија за корисникот. Со оваа важна комбинација, Belimo зачекорува во нова ера на вградено управување со термална енергија и го соединува она што припаѓа заедно.

Belimo Energy Valve™ во HVAC-примени

Ова е избор на вообичаени HVAC-примени во кои се користи Belimo Energy Valve™. По краток опис на секоја примена, вообичаените причини за слаба ефикасност или перформанси се идентификуваат. Има објаснување за тоа како EV ги адресира тие проблеми и кои режими на контрола и поставки се препорачуваат за да се постигне оптимална изведба.

Соединување на она што припаѓа заедно

Вградено управување со термална енергија и наплата.

Новиот опсег на Belimo Energy Valve™ и мерачи на термална енергија ги интегрира мерењето на енергијата, контролата на енергијата и наплатата базирана на IoT во еден уред. Нуди беспрекорна и директна интеграција со системот за управување со објект или со платформи за следење базирани на Интернет за нештата, со надгледување базирано на Интернет за нештата, алатки за подобрување на перформансите и податоци за наплата. Спојување на карактеристики на перформанси за заштеда на време и пари. 

Опсег на продукти

Предности

Измерете и контролирајте инстантно со Belimo Energy Valve™

The Belimo Energy Valve™ нуди сертифицирано мерење на енергијата (MID) и притисно-независен проток, енергетска ефикасност, контрола на моќноста и управување со delta T во еден уред. Надгледување и инстантно оптимизирање на потрошувачката на енергија за отпимална изведба на системот.

Секогаш точната количина на вода
Идеален комфор на просторите со гарантирање правилна количина на вода, дури и при промени на диференцијалниот притисок и работа со делумно оптоварување.  

Непрекината контрола на моќноста
Постојана температура и мерење на волуменски проток за прецизна контрола на моќноста.

Управување со Delta-T
Непрекинато мерење на ширењето на температурата и споредба со ограничувачката вредност поставена за конкретниот систем. Ако температурата падне под ограничувачката вредност, Belimo Energy Valve™ автоматски го приспособува протокот така што се користи само потребната количина на вода за постигнување на посакуваната моќност.

Заштеда на време во планирање
Намалени напори за планирање и заштеда на времето преку едноставен дизајн на вентили.

Помалку инсталација
Намалување на трошоците и заштеда на времето благодарение на решението „сè во едно“. Не е потребно сложено хидраулично балансирање.

Енергетска ефикасност
Вентилот со контролна карактеристика со непропусно затворање спречува внатрешно протекување во затворена состојба и според тоа трошоци при нула оптоварување. Вградената логика спречува појава на синдром на „ниска delta T“ и гарантира максимален комфор со најниска можна потрошувачка на енергија.

Флексибилно
Лесно поставување максимален проток.

Доверливо сертифицирано мерење со овозможено плаќање преку IoT

Belimo Thermal Energy Meters™ се сертифицирани според EN 1434/MID и опремени се за наплата базирана на IoT. Патентираното автоматско надгледување и компензација на гликол на Belimo гарантира дека мерењата ќе бидат прецизни, дури и ако концентрациите на гликол се променат.

Дигитално поддржан дизајн на проект и пуштање во употреба

Апликациите и веб-алатките го поддржуваат процесот на дизајнирање и нудат брзо и едноставно пуштање во употреба на дофат. Вистинскиот дигитален пристап и целосната транспарентност на енергетските податоци на крајниот корисник го олеснуваат вашиот живот.
Belimo Energy Valve™ и мерачот на топлинска енергија со NFC-интерфејс (Near Field Communication) овозможуваат лесна конфигурација и одржување директно од паметен телефон. Со апликацијата ­Belimo ­Assistant App, уредите може да се конфигурираат интуитивно и вредностите за пуштање во употреба може да се евидентираат. Клучните индикатори на перформанси, кои го олеснуваат одредувањето на „статусот“ на уредот, гарантираат сигурна операција. Бројни дијагностички параметри покажуваат како уредот има интеракција со системот за време на работата. Ако е потребно сервисирање, може побрзо да се изврши анализа на дефектите.

Беспрекорна интеграција на податоци за мерењето

Беспрекорна и директна интеграција со BMS и опременост за надгледување енергија и наплата базирано на IoT. Интеграцијата на енергетските податоци никогаш не била полесна. Еден уред ги дава сите информации што ви се потребни за подобрување на енергетската изведба на системот.

Одлично поврзување
Belimo Energy Valve™ ги има сите вообичаени комуникациски протоколи за автоматизација на објект.

Power over Ethernet (PoE)
PoE овозможува напојување и пренос на податоци истовремено преку кабел Ethernet. Ова ја поедноставува инсталацијата, избегнува грешки со ожичувањето и ја елиминира потребата за локално напојување.

Директна интеграција во платформи IoT
Производите подготвени за IoT на Belimo овозможуваат уредите да се поврзуваат директно со модерните платформи IoT за објекти. Сега можете да имате придобивка од можностите за вмрежен дигитален екосистем.

Интелигентниот Belimo Energy Valve™ со поврзување со облакот на Belimo

Едноставна наплата на енергија
Belimo Energy Valve™ и мерачите на термална енергија се подготвени за далечинска наплата базирана на IoT. Овластените корисници можат да имаат пристап до податоците преку интерфејс во облак.

Оптимизација на delta T и вредности за протокот
Евалуацијата во облак овозможува поставки за delta T препорачани од експертите на Belimo за секоја ефикасна операција. Перформансите на системот и стабилноста се подобрени.

Пристап до доживотни податоци
Облакот на Belimo складира податоци за целосното користење на Belimo Energy Valve™. Онлајн базата на податоци ја формира основата за идна оптимизација на работата.

Онлајн технолошка поддршка
Тимот за поддршка на Belimo нуди помош за пуштањето во употреба и оптимално приспособување на Belimo Energy Valve™ во сите работни фази. Нашите експерти нудат помош за решавањето на техничките проблеми.

Ажурирања на софтверот
Услугата во облак на Belimo редовно им овозможува на корисниците софтверски ажурирања. Онлајн преземањата ги олеснуваат ажурирањата повеќе од кога било.

Продолжена гаранција
Петгодишната гаранција е зголемена на 7 години со поврзување со облакот на Belimo.

Извештаи за перформансите
Извештаите во облак на Belimo овозможуваат целосен преглед на тековните и минатите податоци за работењето, како проток, потрошувачка на енергија, потреби за енергија и delta T, како и преглед на работните предупредувања или грешки кои би влијаеле на ефикасноста.

Повеќефункционално решение „сè во едно“

Мерење
Интегрирани сензори за мерење на ширењето на температурата, протокот (вклучително компензација на содржините на гликол) и според тоа моќноста. 

Контрола
Контрола на позицијата, протокот или моќноста на вентил за совршена контрола на разменувачот на топлина. 

Балансирање
Belimo Energy Valve™ секогаш гарантира дека се користи правилната количина на вода – дури и во случај на промени на диференцијалниот притисок и во работата со делумно оптоварување.

Изолација
Снабдувањето со енергија на зона може целосно да се исклучи. Нема протекување благодарение на целосно заптивниот контролен вентил.

Надгледување на енергијата
Потенцијалот за оптимизација може да се идентификува со снимање на сите системски податоци. 

Наплата
Подгответе се за наплата на станари базирана на IoT.

Модуларна конструкција за брза замена на мерач

Мерачот на топлинска енергија се состои од модул за сензор (долен дел) со поврзани сензори за температура во кој се содржат калкулаторската единица и системот на мерење, како и логичен модул (горен дел) кој го поврзува мерачот на термална енергија со напојувањето и овозможува интерфејс за bus и NFC-комуникација. 

Модулот на сензорот е достапен како резервен дел и во одредени земји мора периодично да се заменува според националните регулативи. За таа цел, логичкиот модул се одвојува (при што сите кабли остануваат поврзани) и долниот модул на сензор може лесно да се замени. Потоа, логичкиот модул се враќа назад. Нема потреба за повторно поврзување на каблите или повторна интеграција на мерачот во системот. Многу значајна заштеда на време!

 • Предности за клиентите
 • Софтвер/плагини
 • Успешни приказни
 • Видеа
Предности за клиентите

Општи изведувачи/инвеститори

Вашиот фокус е на профитабилноста на објектите. Тоа не само што вклучува трошоци за инвестирање, туку и трошоци за време на тековната работа/сервисирање. Одржливоста и транспарентноста на трошоците се важни за вас. Belimo Energy Valve™ нуди:

 • Тестиран квалитет повеќе од 40 години
 • Заштеда на енергија и зголемен комфор на просториите со гарантирање правилна количина вода, дури и кога има промени во диференцијалниот притисок и работата со делумно оптоварување
 • Безбедноста на системот е гарантирана со опционална сигурносна контролна функција против проблеми
 • Прецизно мерење вода и мешавини на вода-гликол во сите примени на HVAC. Рачната калибрација не е потребна.
 • Вградената логика која спречува појава на синдром „ниска delta T“ гарантира максимален комфор со најниска можна потрошувачка на енергија

Инженери консултанти

Планирање HVAC системи е вашата основна компетенција. Постојано барате нови и иновативни начини за заштеда на енергија и подобрување на климата на просторија. Работите со најмодерните методи и користите податоци од снабдувачи/производители за вашето планирање. Belimo Energy Valve™ нуди:

 • Намалени напори и заштеда на времето благодарение на решението „сè во едно“
 • Намалени напори за планирање преку едноставен избор на вентили
 • Верификација и евидентирање што може да се следат (извештај за пуштање во употреба)
 • Автоматско хидраулично балансирање при секоја состојба на оптоварување
 • Лесни адаптации на можните промени на струјата

Интегрирачи на системи

Вашата задача е да дизајнирате системи за управување со објекти и оптимално да ги интегрирате уредите во поле. Вашата цел е да ја намалите комплексноста и да загарантирате транспарентност за непрекината оптимизација на технологијата за објект. Belimo Energy Valve™ нуди:

 • Наплата и контрола во еден уред 
 • Едноставно пуштање во употреба и конфигурирање што штедат време 
 • Слободен избор на контролен сигнал (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus или аналоген сигнал) 
 • Оптимизација на енергијата преку транспарентност на податоците 
 • Поедноставена инсталација преку PoE (Power over Ethernet), бидејќи не е потребно локално напојување 
 • Европските барања на стандардот EN 1434 и директивата за MID се исполнети
 • Интегриран веб-сервер за директен пристап до податоците и опции за поставување 
 • Единична апликација за паметен телефон за сè: пуштање во употреба, конфигурација, дијагноза и надгледување 
 • Интуитивен помошник за стартување за пуштање во употреба и евидентирање на мерачот на топлинска енергија

Инсталатери/инженери на постројка

Инсталацијата на HVAC технологијата за објект е ваша дејност. За да ги извршите вашите задачи, потребни ви се правилните производи во правилно време на локацијата. Лесната монтажа и експертската поддршка ви овозможуваат да го исполните вашиот зафатен распоред. Belimo Energy Valve™ нуди:

 • Намалување на трошоците и заштеда на времето со решението „сè во едно“
 • Не е потребно сложено хидронско балансирање
 • Лесно евидентирање на одобрениот мерач на енергија за време на пуштањето во употреба со апликацијата Assistant
 • Автоматско создавање на извештај за пуштање во употреба на мерењето, достапен онлајн
 • Европските барања на стандардот EN 1434 и директивата за MID се исполнети
 • Интегриран веб-сервер за директен пристап до податоците и опции за поставување 
 • Единична апликација за паметен телефон за сè: пуштање во употреба, конфигурација, дијагноза и надгледување 
 • Интуитивен помошник за стартување за пуштање во употреба и евидентирање на мерачот на топлинска енергија

Сопственици на објекти

Подобрувања во комфорот и потрошувачката на енергија, како и едноставните проширувања на објекти и надградби се постојани предизвици за вас. Оптимизирање на вашиот HVAC систем со најмал напор и ниски трошоци е главниот фокус. Belimo Energy Valve™ нуди:

 • Сертифицирано и следливо мерење и евидентирање на податоци за енергија, подготвено за наплата на станари
 • Отворениот пристап до податоци овозможува флексибилност во изборот на електродистрибутерски услуги (на пример, за наплата) 
 • Ниски трошоци за пуштање во употреба и работа што значи и оптимална заштита на инвестицијата
 • Подготвеност за иднината и транспарентност благодарение на директната интернет-врска

Менаџери на објекти/одржување на објекти

Управувањето, контролата и работата на објектите и нивната техничка опрема се дел од вашите секојдневни задачи. Барате решенија за да го загарантирате комфорот на просториите и да ја оптимизирате работата на системот. Ги цените едноставните и транспарентни системи и брзата испорака на резервни делови и поддршка во секое време кога е потребно. Belimo Energy Valve™ нуди:

 • Максимален комфор со минимални работни трошоци низ целиот животен циклус
 • Притисно-независната контрола ја елиминира потребата за редовно хидраулично ребалансирање
 • Интегрираното мерење и компензација на гликол или, во случајот на MID-уреди, алармот, гарантираат безбедност на системот и прецизни мерни вредности
 • Верификација и евидентирање што може да се следат на податоците релевантни за наплата 
 • Голема транспарентност и ефикасност благодарение на надгледувањето енергија и системи во облакот на Belimo  
 • Опремата подложна на калибрација е лесна за замена

Давател на услуги за мерење

Како давател на услуги за мерење гарантирате дека термалната енергија се мери точно и правилно и дека податоците за поддршката се заведуваат и фактурираат. Belimo Energy Valve™ нуди:

 • Пуштање во употреба водено со апликација, автоматско создавање формален извештај за пуштање во употреба 
 • Измерените податоци од MID-сертифициран мерач на енергија може да се користат директно за наплата на станарите
 • Лесно поврзување со други интерфејси во облак
 • Лесно евидентирање и обработка на податоци
 • Беспрекорна интеграција во отворени платформи за мерење и наплата 
 • Европските барања на стандардот EN 1434 и директивата за MID се исполнети
 • Интегриран веб-сервер за директен пристап до податоците и опции за поставување 
 • Единична апликација за паметен телефон за сè: пуштање во употреба, конфигурација, дијагноза и надгледување 
 • Интуитивен помошник за стартување за пуштање во употреба и евидентирање на мерачот на топлинска енергија
Софтвер/плагини

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App за работа на локација на уреди со вграден интерфејс NFC

Целосна транспарентност во секое време во врска со решението со актуатор на Belimo за HVAC и работата на вашиот систем. Со Belimo Assistant App, вашиот паметен телефон или таблет овозможува безжично ракување на локација за VAV, сензори, дампери и актуатори на вентили.

Функции 
Приказ на идентификациските податоци: тип на уредот, позицијата, ознаката, серискиот број, MP адресата
• Работни податоци и параметри за поставување: специфични за уредот
• Праќање податоци за работењето и поставувањето директно од системот, преку е-пошта, WhatsApp, SMS 
• Страница за дијагноза: информации специфични за состојбата на уредот
• Складирање на податоците за работа и поставување во белешки
• Трансмисија на податоци со деенергизиран актуатор или за време на тековна работа
• Автоматска адаптација на јазикот (DE / MK / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Со апликацијата RetroFIT на Belimo, можете специфично да ги замените вашите застарени или дефектни актуатори и сензори од различни добавувачи со уреди од Belimo во HVAC индустријата (греење, вентилација и климатизација).

Без разлика дали се работи за примени за вентилација или вода, можете лесно да го најдете правилниот заменски актуатор (актуатор за притисен вентил, ротационен актуатор, актуатор, актуатор за вентилација) од Belimo за модернизација на вашата инсталација со најдобриот квалитет и највисоки перформанси.

Целосниот опсег на продукти на сензори од Belimo сега е интегриран и во апликацијата.

Belimo MP-Bus

Компјутерска алатка на Belimo (MFT-P)
Софтвер за приспособување и дијагностика за MF/MP/MOD/LON/KNX актуатори, вкл. пожарна заштита.
За оперативни системи Windows.

Кога користите ZTH EU како интерфејс за компјутерската алатка (MFT-P), соодветниот USB-драјвер е инсталиран кога се инсталира компјутерската алатка. Драјверот може и да се преземе овде и да се инсталира одделно.

BIM плагин за Autodesk Revit

3D податочни модели со технички податоци од Autodesk Revit преку BIM плагин

Овој плагин ви овозможува да изберете актуатори, вентили и сензори од Belimo од една база на податоци и потоа додајте ги во проектот за моделирање податоци за објект со нивните технички податоци преку влечење и спуштање. Сите корисници на BIM имаат така пристап до сите податоци во структурирана и класифицирана форма во формат Revit MEP.

Успешни приказни
Видеа

Апликација за греење

Анимацијата илустрира енергетски вентил на Belimo на страната за снабдување од апликацијата за греење. Одредната точка delta T во вентилот се совпаѓа со дизајнот delta T на калемот, 11° фаренхајт/6 келвин.

Како што сензорите за температура почнуваат да реализираат пониска разлика на температури низ калемот, вентилот почнува да се затвора и протокот почнува да се успорува, се дозволува поефикасна размена на топлина низ изменувачот и се елеминира прекумерниот проток.

Штом вентилот ќе реализира дека delta T почнува да се стабилизира, дозволува поголем проток назад низ калемот и одржува достапност на оптимален трансфер на топлина.

Апликација за ладење

Анимацијава покажува енергетскиот вентил на Belimo е поставен на повратната страна на изменувачот за ладење. 
Одредната точка delta T во вентилот се совпаѓа со дизајнот delta T на калемот, 15° фаренхајт/8 келвин.

Кога сензорите за температура ќе откријат дека delta T е пониска од одредната точка неколку минути, вентилот започнува да го затвора долниот проток. Така се овозможува топлинскиот изменувач да ја оптимизира енергијата што излегува и да се елиминира прекумерниот проток.

Штом delta T ќе почне да се стабилизира, вентилот започнува да се отвора за да ја задржи дизајнираната размената на температура преку константа на калемот.