Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Belimo Energy Valve™ me TEM

Belimo Energy Valve™ me matës të energjisë termike integron matjen e energjisë, kontrollin e energjisë dhe faturimin e certifikuar në një pajisje. Matni, monitoroni dhe kontrolloni me saktësi flukset termike dhe konsumin e energjisë në sistemet e ngrohjes dhe ftohjes me llogaritje të drejtpërdrejtë të kostos bazuar në IoT duke përdorur një pajisje të vetme.