Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Valvulet glob

Seria e valvuleve me glob disponohen në DN 15 deri në DN 250 me rakorde fundore me filetim dhe fllanxha për të përmbushur kërkesat e zbatimeve të ndryshme, duke përfshirë presionet e larta dhe temperaturat e larta.