Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Belimo Energy Valve™ dhe
Matës i energjisë termale

Menaxhimi dhe faturimi i integruar i energjisë termale më i lehtë se kurrë më parë

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

Belimo sjell së bashku atë që duhet të jetë së bashku.

Gama e re e Belimo Energy Valve™ me matësin e energjisë termale integron matjen dhe kontrollin e energjisë, menaxhimin e Delta T dhe faturimin me bazë IoT në një pajisje të vetme. Ofron integrim të lehtë dhe direkt në BMS ose platformat e monitorimit me bazë IoT. Matja dhe kontrolli i energjisë me matje dhe faturim të certifikuar të energjisë tani janë bashkuar. Sjell së bashku veçoritë e performancës për t'ju kursyer kohë dhe shpenzime.

Faturimi i energjisë me matës të integruar të energjisë

Kampusi i Universitetit të Bremenit ka mbi 30 ndërtesa që janë ndërtuar në vitet 1970, të cilat janë zgjeruar dhe janë rinovuar vazhdimisht. Kërkesat në rritje për energji me kalimin e viteve çuan në shpërndarjen e komplikuar të vëllimit dhe mirëmbajtjen e furnizimit me ftohje dhe ngrohje. 
Falë bashkëpunimit me z. Florian Ruby nga M&P Braunschweig GmbH dhe instalimit të Belimo Energy Valves, Universiteti i Bremenit arriti të zgjidhte veçoritë hidronike të këtij sistemi të zhvilluar historikisht. Kontrolli i energjisë dhe i normës së fluksit të masës së valvulave garanton një furnizim të besueshëm. 
Sistemet e gjenerimit do të shfrytëzohen në mënyrë optimale dhe ndërtesat përkatëse nuk do të kenë furnizim të tepërt dhe as të pakët. 
Të dhënat e regjistruara i ofrojnë qendrës energjetike të Universitetit të Bremenit një shkallë të lartë transparence; diçka që më parë nuk ishte e mundur me një valvul bazë kontrolli. 
Krahas monitorimit dhe kontrollit transparent të sistemit të ngrohjes dhe të ftohjes, valvula e energjisë mundëson edhe faturimin e energjisë me bazë IoT, të miratuar nga MID brenda qendrave individuale të kostos.
 

Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.

Sjellim së bashku matjen e certifikuar dhe kontrollin e saktë në një pajisje të vetme

Belimo Energy Valve™ ofron matje të certifikuar të energjisë (MID) dhe kontroll të pavarur nga presioni, si dhe menaxhim të Delta T në një pajisje të vetme.Menaxheri i Delta T i integruar në Belimo Energy Valve™ mat vazhdimisht përhapjen e temperaturës dhe e krahason me limitin fiks të përcaktuar nga përdoruesi. Nëse temperatura bie nën vlerën e limitit Belimo Energy Valve™ rregullon automatikisht normën e fluksit për të hequr fluksin e tepërt. Sistemet e ngrohjes ose ftohjes që punojnë me sasi tepër të mëdha uji nuk janë në gjendje ta konvertojnë këtë fluks të tepërt në kapacitet më të lartë ngrohjeje ose ftohjeje, duke shkaktuar shpesh në sindromën e Delta T të ulët në impiant. Matja dhe kontrollimi i përhapjes së temperaturës midis fluksit dhe kthimit në secilin radiator është çelësi për të siguruar kostot më të ulëta të pompimit. Logjika jonë e integruar parandalon përsëritjen e Delta T të ulët në radiator, duke ruajtur ndërkohë rehatinë.

Mësoni nga Jon: Si të dallohet dhe zgjidhet sindroma e Delta T të ulët.

Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.

Matje e certifikuar dhe e besueshme që mundëson faturimin me bazë IoT

Matësit tanë të integruar me valvul energjie janë certifikuar sipas EN1434/MID dhe janë të pajisur që të inkorporohen me lehtësi në BMS, dhe nëse është e nevojshme, në një platformë faturimi me bazë IoT. Opsionet tona për matësit jo të certifikuar përmbajnë veçorinë e patentuar të Belimo për monitorimin dhe kompensimin automatik të glikolit për të garantuar që matjet e energjisë të mbeten të sakta, pavarësisht nga përqendrimi i glikolit. Valvula e energjisë me matës të energjisë termale ofron monitorim të glikolit duke përdorur algoritmin e avancuar

Success Stories

Thjeshtoni planifikimin dhe vënien në punë me Belimo Energy Valve™

Metodat e punës me mbështetje dixhitale thjeshtojnë bashkëveprimet tuaja gjatë gjithë jetëgjatësisë së produktit – Belimo Energy Valve™ dhe matësi i energjisë termale punojnë me aplikacionet Belimo Assistant dhe mjetin e serverit në ueb për të mbështetur procesin e projektimit, për të thjeshtuar vënein në punë dhe për ta bërë të lehtë zgjidhjen e problemeve, dhe ruan regjistrimet dhe certifikatat sipas nevojës.

Ndërfaqja e Near Field Communication (NFC) bën të mundur konfigurimin dhe mirëmbajtjen e lehtë direkt nga një smartfon duke përdorur aplikacionin Assistant pavarësisht nëse pajisja është e lidhur apo jo me energjinë.

Valvula e energjisë dhe matësi i energjisë termale mund të lidhen me energjinë nëpërmjet PoE me anë të një kablloje Ethernet, duke thjeshtuar instalimin, duke shmangur gabimet e instalimeve dhe duke siguruar një lidhje rrjeti më të shpejtë, më të qëndrueshme duke eliminuar nevojën për furnizim lokal me energji.

E ardhja e sistemeve HVAC është e lidhur

Lidhja ka qenë gjithmonë një veçori e rëndësishme e produkteve tona. Belimo Energy Valve™ dhe matësi i energjisë termale kanë të gjitha protokollet e zakonshme të komunikimit të automatizimit të ndërtesave ( BACnet IP dhe MS/TP, Modbus TCP dhe RTU, dhe Belimo MP-Bus) dhe gjithashtu mbështetin M-Bus nëpërmjet një konverteri. Komunikimi Bus mund të përdoret gjithashtu për monitorimin dhe mbishkeljen kur kontrollohet Belimo Energy Valve™ duke përdorur një sinjal kontrolli analog.

Integrimi i të dhënave të energjisë nuk ka qenë kurrë më i lehtë

Belimo Energy Valve™ dhe matësi i energjisë termale sigurojnë integrim direkt në BMS dhe janë të pajisur për të bërë të mundur monitorimin dhe faturimin e energjisë me bazë IoT nga palë të treta. Një pajisje siguron të gjitha informacionet që nevojiten për të kontrolluar, faturuar, monitoruar dhe përmirësuar performancën e sistemit tuaj.

Nëse e lidhni Energy Valve 4 me Belimo Cloud, garancia zgjatet nga pesë vjet në shtatë vjet, duke ju ofruar një sërë dobish të tjera. Duke e mirëmbajtur një valvul energjie dyshe dixhitale në cloud, përdoruesit e autorizuar mund të bashkëveprojnë direkt me të dhënat, ose pronarët e pajisjes mund të autorizojnë një palë të tretë që të ofrojë shërbimet e faturimit, si edhe shërbimet analitike.

Ndërtim modular për ndërrim të shpejtë të matësit

Matësi i energjisë termale i valvulës së energjisë përbëhet nga një modul sensori, nga sensorë të lidhur temperature dhe ka funksione matjeje dhe logjike. Aftësi për komunikim të dhënash me Bus dhe NFC.Moduli i sensorit është i disponueshëm si pjesë rezervë. Disa shtete kërkojnë ndërrim periodik për rikalibrim sipas rregullave vendëse.Moduli i logjikës mund të shkëputet nga moduli i sensorit (duke i lënë të gjitha kabllot të lidhura), duke bërë të mundur që moduli i sensorit të shkëmbehet me lehtësi.

Burime shtesë

Belimo Energy Valve™ në aplikimet e ngrohjes dhe ftohjes

Valvula e energjisë në aplikimet e ngrohjes

Animacioni tregon një valvul energjie Belimo në anën e furnizimit të një aplikimi ngrohjeje.
Pika e caktuar delta T në valvul përputhet me delta T të projektimit të bobinës, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.

Ndërsa sensorët e temperaturës fillojnë të dallojnë një temperaturë diferenciale më të ulët në bobinë, valvula fillon të mbyllet. Fluksi ngadalësohet, duke lejuar shkëmbim më të efektshëm të nxehtësisë në bobinë dhe duke eliminuar fluksin e tepërt. Pasi valvula dallon që delta T po fillon të stabilizohet, ajo bën të mundur më tepër fluks mbrapsht përmes bobinës dhe ruan transferimin optimal të nxehtësisë të disponueshëm.

Valvula e energjisë në aplikimet e ftohjes

NË këtë animacion, valvula e energjisë Belimo e konfiguruar ndodhet në anën e kthimit të një bobine ftohjeje. 
Pika e caktuar e delta T në valvul përputhet me delta T të dizajnit të bobinës, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.

Kur sensorët e temperaturës dallojnë se delta T ka qenë nën pikën e caktuar për disa minuta, valvula fillon të mbyllet për të ulur fluksin. Kjo i jep mundësi radiatorit që të optimizojë daljen e energjisë dhe të eliminojë fluksin e tepërt. Menjëherë sapo delta T fillon të stabilizohet, valvula fillon të hapet për ta mbajtur konstakte daljen e projektuar të radiatorit.

Joerg shpjegon se si të rritet efikasiteti i energjisë me valvulën e energjisë

Belimo Energy Valve™ ofron shumë funksione të integruara për të kryer optimizim të energjisë dhe për t'i bërë sistemet HVAC më të efektshme.Mësoni si të reduktoni energjinë termale nëpërmjet normës më të mirë të rrjedhjes, kontrollit të pavarur nga presioni dhe menaxhimit të delta T.

Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.

Fitues i çmimit Solar Impulse Efficient Solution Label

Solar Impulse Foundation dha një portofol prej 1000 zgjidhjesh novatore që plotësonin standardet e larta qoftë të qëndrueshmërisë, qoftë të përfitueshmërisë. Jemi krenarë të njoftojmë se Belimo Energy Valve™ është zgjedhur si një prej 1000 zgjidhjeve që fitojnë çmimin Solar Impulse Efficient Solution Label.

Swisscom IoT Climate Award 2021

Swisscom IoT Climate Award vlerëson arritjet e jashtëzakonshme nga kompanitë që i kontribuojnë reduktimit të emetimeve të CO2 me zgjidhjet e tyre IoT. Jemi krenarë që valvula e energjisë Belimo ka fituar vendin e dytë me lidhjen cloud.